Działanie 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo

 

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania przyznaje się na działania określone w art. 3-6 rozporządzenia nr 2015/531 zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 32 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014.

Pomoc na realizację operacji w ramach działania zdrowie i bezpieczeństwo przyznaje się:

 • właścicielowi lub armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne;
 • posiadaczowi rybackich narzędzi i urządzeń połowowych używanych do połowu ryb w obwodzie rybackim zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym.

  Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.

   

  Wysokość pomocy:

  Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych do wysokości:

  1. 80% tych kosztów - w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący łodziowe rybołówstwo przybrzeżne;
  2. 50% tych kosztów - w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący rybołówstwo komercyjne inne niż wymienione w pkt 1 lub podmiot wykonujący rybactwo śródlądowe;
  3. 30% tych kosztów - w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot niebędący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

   

  Zasady składania wniosków o dofinansowanie:


  Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

  Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

  • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

   

  Wybór projektów:

  Pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

   

  Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

  Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania  wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w §  2,  28-30 oraz 53-71 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2018 r.).

   

  Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

  Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

   

  Pliki do pobrania:

  Wzór wniosku o dofinansowanie

  Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

  Wzór umowy o dofinansowanie

  Wzór wniosku o płatność