Działanie 1.8 Różnicowanie i nowe formy dochodów

 

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania przyznaje się na rozwój działalności uzupełniającej, w tym inwestycji na statku, turystyki wędkarskiej, restauracji, usług środowiskowych dotyczących rybołówstwa oraz działań edukacyjnych związanych z połowami. Wsparcia udziela się wyłącznie w przypadku, gdy działalność uzupełniająca wiąże się z podstawową działalnością rybaków związaną z rybołówstwem.

Pomoc na realizację operacji w ramach działania różnicowanie przyznaje się:

  • armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne;
  • posiadaczowi rybackich narzędzi i urządzeń połowowych używanych do połowu ryb w obwodzie rybackim zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym.

Kwota wsparcia nie przekracza 50 % budżetu przewidzianego w planie biznesowym na każdą operację ani maksymalnej kwoty wynoszącej 75.000 EUR dla każdego beneficjenta.

Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.

 

Wysokość pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach działania różnicowanie przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, do wysokości:

  1. 80% tych kosztów - gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia nr 508/2014;
  2. 50% tych kosztów - gdy beneficjentem jest podmiot inny niż wymieniony w pkt 1, prowadzący działalność związaną z wykonywaniem rybołówstwa.

W przypadku realizacji operacji przez przedsiębiorstwo niespełniające definicji MŚP, intensywność pomocy ulega zmniejszeniu do 30% zwrotu kosztów kwalifikowalnych.

 

Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

  • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów:

O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1)   całkowita wysokość dofinansowania ze środków EFMR wynosi:

a)   nie więcej niż 50 000 euro - 5 pkt,

b)   powyżej 50 000 euro - 3 pkt;

2)   operacja będzie realizowana w gminach należących do powiatów, w których bezrobocie, według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w roku poprzedzającym rok podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach niniejszego działania, jest:

a)   powyżej średniej krajowej - 3 pkt,

b)   poniżej średniej krajowej lub na poziomie średniej - 1 pkt;

3)   dodatkowo 5 pkt przyznaje się, jeżeli wnioskodawca wykonuje łodziowe rybołówstwo przybrzeżne albo rybactwo śródlądowe, przy użyciu statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 12 m.

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania  wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w §  2,  25-27 oraz 53-71 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2018 r.).

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

Działanie 1.8 Różnicowanie i nowe formy dochodów - pytania i odpowiedzi

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Biznes Plan uproszczony

Wzór studium wykonalności

Wyliczenie kwoty dofinansowania Działanie 1.8 Różnicowanie i nowe formy dochodów - kalkulator - pobierz plik

Wzór umowy o dofinansowanie 

Wzór wniosku o płatność