Działanie 1.5 Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów

 

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania przyznaje się na:

 • zakup, budowę, przebudowę lub remont budynków lub budowli, lub naprawę urządzeń, służących do wyładunku, składowania, unieszkodliwiania, przetwarzania lub przechowywania niewykorzystanych części połowu produktów rybołówstwa w rozumieniu art. 5 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej "produktami rybołówstwa", pochodzących z połowów w wodach morskich, w tym przechowywania ich w warunkach chłodniczych lub zamrażalniczych;
 • zakup środków transportu przeznaczonych do wewnętrznego transportu produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich w porcie rybackim lub na przystani rybackiej.

 

Pomoc przyznaje się:

 • podmiotowi będącemu posiadaczem gruntów lub związanej z nimi infrastruktury portowej, znajdujących się w granicach portu lub przystani morskiej;
 • podmiotowi zarządzającemu portem lub przystanią morską w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933);
 • uznanej organizacji producentów ryb lub uznanemu związkowi organizacji producentów ryb, lub organizacji międzybranżowej, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, lub innej organizacji rybackiej realizującej statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego;
 • jednostce samorządu terytorialnego, państwowej lub samorządowej osobie prawnej lub państwowej lub samorządowej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 • podmiotowi niebędącemu mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego; innemu niż wymieniony w pkt 1-5 podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego.

Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.

 

Wysokość pomocy:

Pomoc na realizację operacji przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, w wysokości:

 • 95% tych kosztów - w przypadku gdy operacja jest realizowana przez beneficjenta, o którym mowa w § 22 pkt 3, oraz gdy operacja spełnia kryteria, o których mowa w art. 95 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 508/2014,
 • 50% tych kosztów - w przypadku gdy operacja jest realizowana przez beneficjenta, o którym mowa w § 22 pkt 1-4 i 6,
 • 30% tych kosztów - w przypadku gdy operacja jest realizowana przez beneficjenta, o którym mowa w § 22 pkt 5

- nie więcej jednak niż 5 000 000 zł.

Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

 • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
 • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów:

O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1)   operacja będzie realizowana przez:

a)   uznaną organizację producentów ryb - 5 pkt,

b)   podmiot zarządzający portem rybackim lub przystanią - 3 pkt,

c)   urząd morski - 3 pkt;

2)   wysokość wnioskowanej pomocy finansowej wynosi:

a)   poniżej 1 mln zł - 5 pkt,

b)   od 1 do 2 mln zł - 3 pkt.

 

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania  wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w §  2,  21-23 oraz 53-71 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2018 r.).

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Biznes Plan Szczegółowy

Studium wykonalności 

Wzór wniosku o płatność