Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodnosci biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej

Poddziałanie 1.4.3 Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione

 

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc w ramach poddziałania "Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione", o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przyznaje się w formie rekompensaty .

 

Pomoc przyznaje się:

  • armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne

 

Wysokość pomocy:

 

Pomoc w ramach poddziałania "Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione, o których mowa w  art. 40 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 508/2014 przyznaje w wysokości:

  • 100% wartości poniesionej szkody - w przypadku gdy operacja spełnia kryteria, o których mowa w art. 95 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 508/2014;
  • 80% wartości poniesionej szkody - w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący łodziowe rybołówstwo przybrzeżne;
  • 50% wartości poniesionej szkody - w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2.

Wysokość kwoty rekompensaty w przypadku:

1)   ryb łososiowatych, w tym łososia lub troci - wynosi 120 zł za jedną sztukę;

2)   dorsza - wynosi 4,50 zł za jedną sztukę.

 

Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

  • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów:

Pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

 

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania  wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w §  2,  19-20 oraz 55-69 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2018 r.).

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o płatność