Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodnosci biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej

Poddziałanie 1.4.2 Poddziałania, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia nr 508/2014

 

Warunki uzyskania pomocy:

 

Pomoc w ramach poddziałań, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia nr 508/2014 przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 8-12 rozporządzenia nr 2015/531.

Pomoc na realizację operacji w ramach poddziałań, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia nr 508/2014 przyznaje się, jeżeli realizacja operacji:

 • ma na celu wspólny interes użytkowników wód;
 • przewiduje przeprowadzenie naukowego monitoringu stanu zasobów ryb w wodach związanych z realizacją operacji oraz publikację wyników tego monitoringu;
 • umożliwi efektywną lub bezpieczną migrację ryb, a konieczność podjęcia działań w zakresie ochrony i rozwoju zasobów wodnych została przewidziana w wojewódzkim programie ochrony i rozwoju zasobów wodnych.

Wspólny interes użytkowników wód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stwierdza minister właściwy do spraw rybołówstwa w opinii wydawanej na podstawie oceny potencjalnych i faktycznych możliwości ochrony i rozwoju zasobów ryb oraz stosunku rachunku kosztów operacji do przewidywanych korzyści dla środowiska wodnego i rozwoju rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego.

Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.

 

Pomoc przyznaje się:

 

 1. uznanej organizacji producentów ryb lub uznanemu związkowi organizacji producentów ryb, lub organizacji międzybranżowej, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, lub innej organizacji rybackiej realizującej statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego;
 2. stowarzyszeniu lub organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub innej organizacji społecznej i zawodowej, realizującym statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich;
 3. instytutowi badawczemu lub instytutowi naukowemu realizującym statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego;
 4. szkole wyższej kształcącej w zakresie rybołówstwa morskiego;
 5. podmiotom, innym niż wymienione w pkt 1-4, posiadającym wydane pozwolenie wodnoprawne zobowiązujące do budowy, odbudowy albo przebudowy urządzenia lub zespołu urządzeń wodnych umożliwiających migrację ryb.

 

Wysokość pomocy:

 

 

Pomoc przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 8-12 rozporządzenia nr 2015/531, w wysokości do:

 • 100% tych kosztów - w przypadku gdy operacja spełnia kryteria, o których mowa w art. 95 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 508/2014,
 • 50% tych kosztów - na operacje realizowane przez beneficjenta będącego mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE,
 • 30% tych kosztów - na operacje realizowane przez beneficjenta niebędącego mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE

 - nie więcej jednak niż 10 000 000 zł.

 

Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

 

 • Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.
 • Wniosek o dofinansowanie można złożyć:
  • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów:

 

1.   Dla operacji polegającej na udrożnieniu wód śródlądowych

W oparciu o sumę punktów przyznanych wnioskodawcom w ramach danego naboru sporządza się ranking oceny poziomu wspólnego interesu użytkowników wód.

Ocena poziomu wspólnego interesu użytkowników jest przeprowadzana na podstawie następujących kryteriów:

1)  operacja będzie realizowana w biegu rzek o istotnym znaczeniu dla ryb wędrownych - maksymalnie 10 pkt;

2)   w wyniku realizacji operacji zostaną zapewnione warunki do bezpiecznej lub efektywnej migracji ryb w cieku, biorąc pod uwagę:

a)   długość udrażnianego odcinka rzeki,

b)   odległość od ujścia do morza, rzeki albo jeziora,

c)   odległość od kolejnej przeszkody hydrotechnicznej,

d)   liczbę przeszkód hydrotechnicznych znajdujących się w korycie rzeki poniżej udrażnianego piętrzenia, a ujściem do morza, rzeki albo jeziora

-   maksymalnie 10 pkt;

3)   w wyniku realizacji operacji zostanie odtworzone połączenie z istniejącymi bądź potencjalnymi obszarami tarliskowymi ryb eksploatowanych rybacko, biorąc pod uwagę:

a)   powierzchnię tarlisk odzyskaną w wyniku realizacji operacji,

b)   odległość od ujścia do morza, rzeki albo jeziora,

c)   odległość od kolejnej przeszkody hydrotechnicznej,

d)   liczbę przeszkód hydrotechnicznych znajdujących się w korycie rzeki poniżej udrażnianego piętrzenia, a ujściem do morza, rzeki albo jeziora

-   maksymalnie 10 pkt;

4)   operacja zostanie zrealizowana zgodnie ze znanymi i dostępnymi najlepszymi technikami w zakresie ochrony i rozwoju zasobów wodnych - maksymalnie 10 pkt;

5)   realizacja operacji przyczyni się do poprawy warunków migracji innych, poza docelowymi, gatunków ryb (uniwersalność) - maksymalnie 10 pkt.

Liczba punktów, o których mowa w pkt 1-5, jest przyznawana proporcjonalnie do wielkości obszaru, jaki zostanie objęty projektem.

2.   Dla operacji służących ochronie i odbudowie morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich w ramach zrównoważonej działalności połowowej

Pomoc finansową przyznaje się na podstawie sumy punktów przyznanych wnioskodawcom w ramach danego naboru.

W przypadku gdy:

1)   obszar objęty projektem obejmuje swoim zakresem:

a)   cały obszar NATURA 2000 - przyznaje się 20 pkt,

b)   więcej niż 50% obszaru NATURA 2000 - przyznaje się 10 pkt,

c)   od 20% do 50% obszaru NATURA 2000 - przyznaje się 5 pkt,

d)   mniej niż 20% obszaru NATURA 2000 - przyznaje się 1 pkt;

2)   projekt jest realizowany we współpracy:

a)   podmiotu zarządzającego obszarem NATURA 2000, organizacji rybackiej, organizacji społecznej i jednostki naukowej - przyznaje się 10 pkt,

b)   organizacji rybackiej, organizacji społecznej i jednostki naukowej - przyznaje się 6 pkt,

c)   organizacji rybackiej i jednostki naukowej - przyznaje się 5 pkt,

d)   organizacji rybackiej i organizacji społecznej - przyznaje się 2 pkt.

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania  wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w § 2, 15-18 oraz 53-71 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2018 r.).

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Biznes Plan uproszczony

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Wzór umowy o dofinansowanie