Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodnosci biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej

Poddziałanie 1.4.1 Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich

 

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc w ramach poddziałania "Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich" przyznaje się na koszty kwalifikowalne:

 • usuwanie z morza utraconych narzędzi połowowych, w szczególności w celu zwalczania niezamierzonych połowów;
 • zakup i, w stosownych przypadkach, instalacja na pokładzie urządzeń do gromadzenia i przechowywania odpadów;
 • tworzenie systemów zbierania odpadów dla uczestniczących rybaków, w tym zachęt finansowych;
 • zakup i, w stosownych przypadkach, instalacja w portach rybackich urządzeń do składowania odpadów i ich recyklingu;
 • komunikacja, informacje i kampanie edukacyjne mające na celu zachęcenie rybaków i innych zainteresowanych stron do uczestniczenia w projektach usuwania utraconych narzędzi połowowych;
 • szkolenia dla rybaków i pracowników portowych.

 

Operacje muszą być prowadzone we współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz innymi organizacjami społecznymi i zawodowymi, realizującymi statutowe zadania w zakresie zrównoważonego rybołówstwa morskiego lub zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych, działającymi we współpracy z organizacjami rybackimi lub lokalnymi grupami działania, o których mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.

 

Pomoc przyznaje się:

 

 • uznanej organizacji producentów ryb lub uznanemu związkowi organizacji producentów ryb, lub organizacji międzybranżowej, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, lub innej organizacji rybackiej realizującej statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego,
 • armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne

 

Wysokość pomocy:

 

Pomoc w ramach poddziałania "Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich" przyznaje w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości do 100% tych kosztów.

Jednocześnie pomoc udziela się do wysokości:

 1. 10 000 000 zł na operację realizowaną przez beneficjenta w zakresie usuwania z morza utraconych narzędzi połowowych, w szczególności w celu zwalczania niezamierzonych połowów oraz w zakresie    tworzenia systemów zbierania odpadów dla uczestniczących rybaków, w tym zachęt finansowych,
 2. 75 000 zł na operację realizowaną przez beneficjenta w zakresie zakupu i, w stosownych przypadkach, instalacji na pokładzie urządzeń do gromadzenia i przechowywania odpadów,
 3. 400 000 zł na operację realizowaną przez beneficjenta w zakresie zakupu i, w stosownych przypadkach, instalacji w portach rybackich urządzeń do składowania odpadów i ich recyklingu,
 4. 50 000 zł na operację realizowaną przez beneficjenta w zakresie komunikacji, informacji i kampanii edukacyjnych mających na celu zachęcenie rybaków i innych zainteresowanych stron do uczestniczenia w projektach usuwania utraconych narzędzi połowowych,
 5. 100 000 zł na operację realizowaną przez beneficjenta w zakresie szkoleń dla rybaków i pracowników portowych.

 

 Zasady składania wniosków o dofinansowanie: