Działanie 1.3 Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza

 

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania przyznaje się na opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych lub organizacyjnych, mających na celu:

 • zmniejszenie negatywnego wpływu rybołówstwa komercyjnego lub rybactwa śródlądowego na środowisko lub zrównoważone wykorzystanie żywych zasobów wód;
 • poprawę oraz opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem komercyjnym;
 • poprawę technik i technologii połowu oraz narzędzi połowowych;
 • ulepszenie silników oraz wyposażenia statków rybackich;
 • osiągnięcie zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów wód;
 • poszukiwanie alternatywnych metod połowu ryb chroniących je przed drapieżnikami;
 • ograniczenie przyłowów i odrzutów ryb przez zastosowanie selektywnych technik, technologii lub narzędzi połowowych;
 • zmniejszanie presji połowowej przez eksperymentalne zarybianie.

W przypadku realizacji operacji w ramach działania innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza wnioskodawca sporządza analizę naukową operacji, która jest przekazywana, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rybołówstwa, do oceny przez organ opiniodawczo-doradczy.

 

Pomoc przyznaje się:

 • szkole wyższej lub szkole ponadpodstawowej w rozumieniu przepisów prawa oświatowego kształcących lub prowadzących badania naukowe w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub przetwórstwa produktów rybnych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 262), zwanych dalej "produktami rybnymi", lub ochrony i rozwoju żywych zasobów wód;
 • instytutowi badawczemu lub instytutowi naukowemu;
 • podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego lub działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, lub przetwórstwa produktów rybnych - w przypadku gdy operacja jest realizowana wspólnie przez ten podmiot z podmiotem, o którym mowa w pkt 1 lub 2, powiązanymi ze sobą umową konsorcjum.

Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.


Wysokość pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach działania innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości 100% tych kosztów - w przypadku gdy operacja spełnia kryteria, o których mowa w art. 95 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, jednak nie więcej niż:

1)   5 000 000 zł albo

2)   8 000 000 zł - w przypadku gdy operacja jest realizowana wspólnie przez podmioty powiązane ze sobą umową konsorcjum.

 

 


Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

 


Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

 • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
 • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów:

O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 • operacja będzie realizowana na statkach rybackich, przy użyciu których jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, w liczbie
 1. 10 i więcej - 5 pkt,
 2. od 1 do 9 - 3 pkt;
 • operacja będzie realizowana przez więcej niż 1 podmiot - 5 pkt;
 • operacja będzie realizowana przy użyciu rybackich narzędzi połowowych używanych do wykonywania rybactwa śródlądowego w liczbie:
 1. 3 sztuki i więcej - 5 pkt,
 2. od 1 do 2 sztuk - 3 pkt;
 • dodatkowo przyznaje się 5 pkt, w przypadku gdy co najmniej 50% statków rybackich realizujących operację będą stanowiły statki rybackie o długości całkowitej poniżej 12 m;
 • operacja będzie realizowana na obszarze sieci NATURA 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650), zwanej dalej "obszarem NATURA 2000", i będzie dotyczyć innowacji w zakresie ochrony żywych zasobów morza będących przedmiotem ochrony na danym obszarze - 5 pkt.

 

 


Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania  wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w §  2,  8-12 oraz 53-71 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2018 r.).

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o płatność