Działanie 1.2 Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków

 

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach powyższego działania przyznaje się na realizację następujących operacji:

 • wymianę biernych narzędzi połowowych używanych ze statku rybackiego o długości całkowitej równej lub mniejszej niż 12 metrów, przy użyciu którego jest wykonywane łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia nr 508/2014;
 • wymianę narzędzi połowowych używanych ze statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, o długości całkowitej powyżej 12 metrów.

Powyższa pomoc przyznawana jest na wymianę tego samego rodzaju sprzętu dla tego samego statku rybackiego, tylko raz w trakcie realizacji Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

 

Pomoc przyznaje się:

 • armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne - na działania, o których mowa w art. 38 ust. 1 rozporządzenia nr 508/2014,
 • posiadaczowi rybackich narzędzi i urządzeń połowowych używanych do połowu ryb w obwodzie rybackim zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym - na działania, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia nr 508/2014


- zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 38 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014.


Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.


Wysokość pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych do wysokości:

 • 100% tych kosztów - w przypadku gdy operacja spełnia kryteria, o których mowa w art. 95 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 508/2014;
 • 80% tych kosztów - w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot, o którym mowa w § 4 pkt 1, wykonujący łodziowe rybołówstwo przybrzeżne w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia nr 508/2014, zwane dalej "łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym";
 • 50% tych kosztów - w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot, o którym mowa w § 4, wykonujący rybołówstwo komercyjne inne niż łodziowe rybołówstwo przybrzeżne lub podmiot wykonujący rybactwo śródlądowe;
 • 30% tych kosztów - w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot, o którym mowa w § 4, niebędący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36), zwanego dalej "zaleceniem 2003/361/WE".
  Zasady składania wniosków o dofinansowanie:


  Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

  Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

  • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

   

  Wybór projektów:

  O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów wyboru:

  - operacja obejmująca inwestycje w sprzęt ograniczający oddziaływanie narzędzi połowowych na środowisko oraz zakup lub wymianę narzędzi i urządzeń połowowych używanych ze statków rybackich wykonujących rybołówstwo komercyjne o długości całkowitej:

  • poniżej 12 m - 5 pkt,
  • od 12 m do 18,5 m - 3 pkt,
  • powyżej 18,5 m - 1 pkt;

  - operacja dotyczy zakupu lub wymiany rybackich narzędzi i urządzeń połowowych używanych do wykonywania rybactwa śródlądowego:

  • poniżej 30 sztuk - 5 pkt,
  • od 30 sztuk do 40 sztuk - 3 pkt,
  • powyżej 40 sztuk - 1 pkt.

  W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów, o kolejności wniosku o dofinansowanie na liście decyduje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym pierwszeństwo uzyskuje operacja z niższą kwotą wnioskowanej pomocy. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i o tej samej wysokości kwoty wnioskowanej pomocy pierwszeństwo na liście uzyskuje wniosek o dofinansowanie, który został złożony jako pierwszy.


   

  Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

  Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania  wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w §  2,  4-7 oraz 53-71 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2018 r.).

   

  Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

  Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

   

  Pliki do pobrania:

  Wzór wniosku o dofinansowanie

  Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

  Wzór Biznes Planu

  Wzór umowy o dofinansowanie

  Wzór wniosku o płatność