Działanie 1.16 - Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny- szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Działanie 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny- szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych

 

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach działania propagowanie kapitału ludzkiego przyznaje się na działania, o których mowa w art. 29 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, tj.:

 • tworzenie sieci kontaktów i wymianę doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między zainteresowanymi stronami, także między organizacjami promującymi równość szans dla mężczyzn i kobiet, propagowanie roli kobiet w społecznościach rybackich i propagowanie niedostatecznie reprezentowanych grup biorących udział w łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym lub połowach ręcznych;
 • dialog społeczny na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym lub lokalnym, z udziałem rybaków, partnerów społecznych i innych odpowiednich zainteresowanych stron.

Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.

 

Pomoc przyznaje się:

 1. uznanej organizacji producentów ryb lub uznanemu związkowi organizacji producentów ryb, lub organizacji międzybranżowej, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, lub innej organizacji rybackiej realizującej statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego,
 2. lokalnej grupie działania, o której mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 3. szkole wyższej kształcącej w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego lub prowadzącej badania naukowe z zakresu rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub ochrony i rozwoju żywych zasobów wód lub pracy na statkach rybackich,
 4. szkole ponadpodstawowej w rozumieniu przepisów prawa oświatowego kształcącej w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub pracy na statkach rybackich,
 5. placówce kształcenia praktycznego lub ośrodkowi dokształcania i doskonalenia zawodowego w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub pracy na statkach rybackich,
 6. armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne,
 7. posiadaczowi rybackich narzędzi i urządzeń połowowych używanych do połowu ryb w obwodzie rybackim zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym,
 8. małżonkowi albo partnerowi życiowemu podmiotu, o którym mowa w pkt 6 i 7.

 

Wysokość pomocy:

 

Pomoc przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do:


1)   100% tych kosztów - w przypadku gdy operacja spełnia kryteria, o których mowa w art. 95 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 508/2014;
2)   80% tych kosztów - w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot, o którym mowa § 50 pkt 6, wykonujący łodziowe rybołówstwo przybrzeżne;
3)   50% tych kosztów - w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot inny niż wymieniony w pkt 2;
4)   30% tych kosztów - w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot niebędący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego.

 

Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

 • Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.
 • Wniosek o dofinansowanie można złożyć:
  • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

   

Wybór projektów:

Pomoc finansowa będzie przyznawana w pierwszej kolejności rybakom, którzy utracili miejsce pracy na statku rybackim w wyniku działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia nr 508/2014.

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania  wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w §  2,  50-71 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2018 r.).

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i instrukcją wypełniania

Wzór umowy o dofinansowanie

Biznes Plan uproszczony

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa