Działanie 1.15 Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu

 
W dniu 16 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,  (Dz. U. 1245) - link, którego przepisy określają zasady przyznawania pomocy, w ramach Działanie 1.15 Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu.


Warunki uzyskania pomocy

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania przyznaje się na inwestycje w sprzęt lub inwestycje na statku mające na celu zmniejszanie emisji substancji zanieczyszczających lub gazów cieplarnianych oraz zwiększanie efektywności energetycznej statków rybackich. Inwestycje w narzędzia połowowe są także kwalifikowalne, pod warunkiem że nie naruszają selektywności tych narzędzi.

Do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć koszty określone w art. 13 –16 rozporządzenia nr 2015/531, związane z:

  • hydrodynamiką kadłuba statku
  • poprawą układu napędowego statku
  • inwestycjami w narzędzia połowowe i sprzęt
  • inwestycjami mającymi na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu przyznaje się właścicielowi lub armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, którego długość całkowitą określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.
Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.


Wysokość pomocy

Pomoc na realizację operacji przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do:

  1. 80% tych kosztów, lecz nie więcej niż 300 000 zł na operację – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący łodziowe rybołówstwo przybrzeżne;
  2. 50% tych kosztów, lecz nie więcej niż 400 000 zł na operację – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący rybołówstwo komercyjne inne niż wymienione w pkt 1;
  3. 30% tych kosztów, lecz nie więcej niż 400 000 zł na operację – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot niebędący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego.


Zasady składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.
Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

  • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów

O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów ustalona na podstawie kryterium – długość całkowita statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, którego dotyczy operacja, przy czym za statek rybacki o długości:
1)    poniżej 12 m – przyznaje się 5 pkt,
2)    od 12 m do 18 m – przyznaje się 3 pkt,
3)    powyżej 18 m – przyznaje się 1 pkt.


Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w §  2,  52a oraz 53-71 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1493, z późn. zm.) – link