Działanie 1.13 Innowacje

 

Warunki uzyskania pomocy:

 

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Innowacje przyznaje się na opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz nowych lub ulepszonych systemów zarządzania i organizacji mających na celu:

1)      zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego lub rybołówstwa morskiego na środowisko, w tym:

 • poprawę technik, technologii oraz narzędzi połowowych,
 • redukcję zużycia energii przez statki rybackie,
 • ulepszenie silników oraz wyposażenia na statkach rybackich,
 • wprowadzenie nowych, energooszczędnych rozwiązań technologicznych,
 • ograniczenie przyłowów i odrzutów przez zastosowanie selektywnych technik, technologii oraz narzędzi połowowych,

2)      poprawę oraz opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem morskim, przez:

 • określenie stref wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego w celu dokonania oceny skutków biologicznych i ekonomicznych, które powstały w wyniku ich wyłączenia,
 • eksperymentalne zarybianie,

3)      doskonalenie metod połowu oraz badań w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego.

 

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Innowacje może być przyznana na działania w zakresie przetwórstwa organizmów wodnych i obrotu tymi organizmami.

 

Pomoc przyznaje się:

 

 1. szkole wyższej lub szkole ponadpodstawowej w rozumieniu przepisów prawa oświatowego kształcących lub prowadzących badania naukowe w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub przetwórstwa produktów rybnych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 262), zwanych dalej "produktami rybnymi", lub ochrony i rozwoju żywych zasobów wód;
 2. instytutowi badawczemu lub instytutowi naukowemu;
 3. podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego lub działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, lub przetwórstwa produktów rybnych - w przypadku gdy operacja jest realizowana wspólnie przez ten podmiot z podmiotem, o którym mowa w pkt 1 lub 2, powiązanymi ze sobą umową konsorcjum.

 

Wysokość pomocy:

 

Pomoc na realizację operacji w ramach działania innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości 100% tych kosztów - w przypadku gdy operacja spełnia kryteria, o których mowa w art. 95 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, jednak nie więcej niż:

 • 5 000 000 zł albo
 • 8 000 000 zł - w przypadku gdy operacja jest realizowana wspólnie przez podmioty powiązane ze sobą umową konsorcjum.


Wyniki realizacji operacji w ramach działania innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza są udostępniane na stronie internetowej beneficjenta przez okres co najmniej 3 lat od dnia dokonania płatności końcowej w ramach tej operacji oraz upubliczniane w szczególności na konferencjach lub wystawach o tematyce związanej z rybołówstwem morskim, rybactwem śródlądowym lub przetwórstwem produktów rybnych.

Zasady składania wniosków o dofinansowanie:


Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

 • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
 • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów:

 

O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1)   szkoła wyższa lub szkoła ponadpodstawowa w rozumieniu przepisów prawa oświatowego kształcące lub prowadzące badania naukowe w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, przetwórstwa produktów rybnych lub ochrony i rozwoju żywych zasobów wód albo instytut badawczy lub instytut naukowy prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, przetwórstwa produktów rybnych lub ochrony i rozwoju żywych zasobów wód, będące wnioskodawcami, którzy:

a)   realizują statutowo zadania z zakresu ochrony i rozwoju żywych zasobów wód lub rybołówstwa morskiego, lub rybactwa śródlądowego, lub przyrodniczych badań środowiska morskiego - 20 pkt,

b)   posiadają doświadczenie w realizacji projektów związanych z techniką lub technologią połowową lub narzędziami połowowymi lub wdrażaniem systemów zarządzania i organizacji w gospodarce rybnej, rybołówstwie morskim, przetwórstwie lub obrocie produktami rybnymi - 15 pkt;

2)   operacja będzie realizowana wspólnie przez grupę podmiotów składającą się co najmniej z dwóch podmiotów powiązanych ze sobą umową konsorcjum - 5 pkt;

3)   ocena poziomu innowacyjności operacji - ilość punktów przyznanych przez organ opiniodawczo-doradczy powołany na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267) - maksymalnie 30 pkt.

 


 

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania  wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w §  2, 9-11, 46-48 oraz 53-71 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2018 r.).

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o płatność