Działanie 1.12 - Poprawa infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej, przyczyniającej się do ochrony środowiska  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Działanie 1.12 - Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej, przyczyniającej się do ochrony środowiska

 

Warunki uzyskania pomocy:


Pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej, przyczyniającej się do ochrony środowiska, o których w art. 43 ust. 1 i 3 art. 44 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 508/2014 przyznaje się na inwestycje na związane z prawidłowym funkcjonowaniem portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku lub przystani, w zakresie:

 

1. Poprawy bezpieczeństwa, warunków postoju lub obsługi statków rybackich poprzez:

1)   budowę, przebudowę lub remont budynków lub budowli, lub zakup, lub naprawę urządzeń służących do:

 • wyładunku, sortowania, składowania, sprzedaży, zamrażania lub przechowywania produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich lub wodach śródlądowych, w tym przechowywania tych produktów w warunkach chłodniczych i zamrażalniczych,
 • dostarczania paliwa, wody lub lodu;

2)   zakup, budowę, przebudowę lub remont:

 • magazynów sprzętu rybackiego,
 • zaplecza socjalnego dla rybaków;

3)   budowę, przebudowę lub remont:

 • przystani rybackich,
 • nabrzeża lub miejsca postoju statków rybackich lub miejsca postoju sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 • falochronów,
 • dróg oraz innej infrastruktury technicznej;

4)   przebudowę dróg wodnych umożliwiających statkowi rybackiemu wejście do portu rybackiego lub przystani rybackiej.

 

2. Poprawy warunków bezpieczeństwa lub higieny pracy poprzez:

1)   wyposażenie portów rybackich, miejsc wyładunku i przystani w urządzenia niezbędne do zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)   wprowadzenie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

3. Poprawy jakości produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich lub wodach śródlądowych poprzez:

1) poprawę warunków wstępnego przetwarzania, wyładunku, utrwalania, przewożenia, pakowania lub przechowywania produktów rybnych, w tym:

 • zakup, budowę, przebudowę, adaptację, wyposażenie lub remont:
  • budynków lub budowli służących do wstępnego przetwarzania produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich lub śródlądowych,
  • urządzeń zamrażalniczych służących do przechowywania produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich lub śródlądowych,
  • magazynów lub chłodni służących do przechowywania produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich albo śródlądowych,

   

 • budowę, przebudowę lub remont: 
  • wytwórni lodu oraz ich wyposażenie w niezbędne urządzenia techniczne,
  • budynków lub budowli służących do mycia skrzyń i innych pojemników,
  • zakup i instalację urządzeń służących do sortowania produktów rybnych,
  • zakup środków transportu przeznaczonych do wewnętrznego transportu produktów rybnych w porcie rybackim lub na przystani rybackiej,

    

2) zmianę warunków technicznych, technologicznych, sanitarnych, wymagań weterynaryjnych lub warunków organizacyjnych wstępnego przetwarzania, przechowywania lub przewożenia produktów rybnych, mającą na celu poprawę jakości zdrowotnej tych produktów.

 

4. Ograniczenia zanieczyszczania środowiska morskiego i śródlądowego poprzez:

 • budowę budynków lub budowli służących do przechowywania i oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów morskich;
 • wprowadzenie technik lub technologii zapewniających odbiór odpadów ze statków rybackich przez urządzenia znajdujące się w porcie oraz przekazywanie tych odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia;
 • działania mające na celu usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych w rozumieniu przepisów o odpadach.

 


Pomoc przyznaje się:

 

Pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku lub przystani przyznaje się:

 • podmiotowi będącemu posiadaczem gruntów lub związanej z nimi infrastruktury portowej, znajdujących się w granicach portu rybackiego lub przystani rybackiej;
 • jednostce samorządu terytorialnego, państwowej lub samorządowej osobie prawnej lub państwowej lub samorządowej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 • uznanej organizacji producentów ryb lub uznanemu związkowi organizacji producentów ryb, lub organizacji międzybranżowej, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, lub innej organizacji rybackiej realizującej statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego;
 • podmiotowi zarządzającemu portem lub przystanią morską w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich;
 • uprawnionemu do rybactwa w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;
 • urzędowi morskiemu;
 • podmiotom niebędącym mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego;
 • innemu niż wymieniony w pkt 1-4 podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego.

Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.

 

Wysokość pomocy:

 

Pomoc na realizację operacji przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, w wysokości:

Pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku lub przystani przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do:

 • 100% tych kosztów, jeżeli operacja:

  • jest realizowana przez podmiot, o którym mowa w § 43 pkt 2, 4 lub 6, na działania, o których mowa w § 39 pkt 2-4, § 40 lub § 42,
  • spełnia kryteria, o których mowa w art. 95 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 508/2014,
  • ma na celu wspólny interes użytkowników wód oraz nie ma charakteru komercyjnego;

 • 80% tych kosztów, jeżeli operacja:

  • jest realizowana przez podmiot, o którym mowa w § 43 pkt 1 lub 3, na działania, o których mowa w § 39 pkt 1 i 2, § 41 lub § 42,
  • spełnia kryteria, o których mowa w art. 95 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 508/2014,
  • ma na celu wspólny interes użytkowników wód;

 • 50% tych kosztów, jeżeli operacja jest realizowana przez podmiot, o którym mowa w § 43:

  • pkt 5, na działania, o których mowa w § 39 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b i d, § 41 lub § 42,
  • pkt 8, na działania, o których mowa w § 43, jeżeli operacja ma na celu wspólny interes użytkowników wód;

 • 30% tych kosztów, jeżeli operacja jest realizowana przez podmiot, o którym mowa w § 43 pkt 7, na działania, o których mowa w § 39 pkt 1 i 2, § 41 lub § 42, oraz ma na celu wspólny interes użytkowników wód.

Pomoc, o której mowa w pkt 1, przyznaje się na realizację operacji, która ma na celu wspólny interes użytkowników wód oraz nie ma charakteru komercyjnego.

Wspólny interes użytkowników wód, o którym mowa w ust. 1, stwierdza minister właściwy do spraw rybołówstwa w opinii wydawanej na podstawie oceny potencjalnych i faktycznych możliwości poprawy infrastruktury portów i przystani rybackich mającej na celu kompleksową obsługę jednostek rybackich oraz stosunku rachunku kosztów operacji do przewidywanych korzyści dla rozwoju rybołówstwa morskiego.

 

Zasady składania wniosków o dofinansowanie:


Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

 • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
 • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów:

 

O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1)   operacja będzie realizowana przez:

a)   uznaną organizacją producentów ryb - 5 pkt,

b)   podmiot zarządzający portem rybackim lub przystanią morską - 3 pkt,

c)   urząd morski - 3 pkt;

2)   liczba statków rybackich, dla których dany port rybacki objęty operacją jest portem macierzystym, wynosi:

a)   powyżej 40 - 5 pkt,

b)   od 30 do 40 - 4 pkt,

c)   od 20 do 29 - 3 pkt,

d)   od 10 do 19 - 2 pkt;

3)   liczba statków rybackich, dla których dana przystań rybacka objęta operacją jest przystanią macierzystą, wynosi:

a)   powyżej 10 - 3 pkt,

b)   od 1 do 10 - 5 pkt;

4)   operacja zapewni:

a)   poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy w portach rybackich, miejscach wyładunku, giełdach rybnych i przystaniach - 5 pkt,

b)   poprawę jakości produktów rybołówstwa wyładowywanych w portach rybackich, miejscach wyładunku, giełdach rybnych i przystaniach - 4 pkt;

5)   wnioskodawca, który nie był objęty wsparciem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w zakresie Finansowego Instrumentu Sterowania Rybołówstwem (FIFG) oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) - 5 pkt;

6)   wysokość dofinansowania ze środków EFMR w przypadku portów rybackich będzie wynosić:

a)   do 5 mln zł - 5 pkt,

b)   powyżej 5 - do 6 mln zł - 3 pkt,

c)   powyżej 6 mln zł - 1 pkt;

7)   wartość dofinansowania ze środków EFMR w przypadku przystani rybackich będzie wynosić:

a)   do 3 mln zł - 5 pkt,

b)   powyżej 3 - do 6 mln zł - 3 pkt.

W przypadku operacji z zakresu rybactwa śródlądowego pomoc finansowa będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

 

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania  wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w §  2, 38-45 oraz 53-71 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2018 r.).

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Biznes Plan Szczegółowy

Studium wykonalności

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o płatność