Działanie 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów

 

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach działania wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów przyznaje się na rozwój działalności, tj. na inwestycje:

1.   związanych z obrotem, sprzedażą bezpośrednią lub przetwarzaniem produktów rybnych pochodzących z własnych połowów

 • zakupie, budowie, przebudowie lub remoncie budynków lub budowli bezpośrednio związanych z procesem przetwórstwa produktów rybnych pochodzących z własnych połowów, obrotem tymi produktami lub ich sprzedażą bezpośrednią;
 • zakupie lub wymianie urządzeń bezpośrednio związanych z procesem przetwórstwa produktów rybnych pochodzących z własnych połowów, obrotem tymi produktami lub ich sprzedażą bezpośrednią;
 • budowie, przebudowie, remoncie lub wyposażeniu zaplecza socjalnego dla pracowników zajmujących się przetwórstwem produktów rybnych pochodzących z własnych połowów, obrotem tymi produktami lub ich sprzedażą bezpośrednią;
 • zakupie środków transportu przeznaczonych do wewnętrznego lub zewnętrznego transportu produktów rybnych, niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie przetwórstwa produktów rybnych pochodzących z własnych połowów, obrotu tymi produktami lub ich sprzedaży bezpośredniej.

  2.   na statku rybackim poprawiających jakość produktów rybołówstwa.

   

  Pomoc przyznaje się:

  • armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, wpisanego do rejestru statków rybackich nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. albo wprowadzonego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego po dniu 31 grudnia 2010 r. na skutek wymiany tego statku rybackiego na inny;
  • uprawnionemu do rybactwa w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476) na działania, o których mowa w art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014.

   

  Pomoc na realizację operacji, polegającej na inwestycjach na statku rybackim poprawiających jakość produktów rybołówstwa, przyznaje się wnioskodawcy po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014.

   

  Wysokość pomocy:

  Pomoc przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, w wysokości:

  • 80% tych kosztów - w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący łodziowe rybołówstwo przybrzeżne;
  • 50% tych kosztów - w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący rybołówstwo komercyjne inne niż wymienione w pkt 1 lub podmiot wykonujący rybactwo śródlądowe;
  • 30% tych kosztów - w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot niebędący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

   

  Pomoc przyznaje się do wysokości dofinansowania:

  • 600 000 zł - na operację związaną z obrotem, sprzedażą bezpośrednią lub przetwarzaniem produktów rybnych pochodzących z własnych połowów;
  • 500 000 zł - na operację na statku rybackim poprawiającą jakość produktów rybołówstwa.

   

   

  Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

   

  Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

  Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

  • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

   

  Wybór projektów:

  O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów wyboru:

  1)   w ramach art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014 - długość całkowita statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, którego dotyczy operacja, wynosi:

  a)   poniżej 12 m - 5 pkt,

  b)   od 12 do 18 m - 3 pkt,

  c)   powyżej 18 m - 1 pkt;

  2)   w ramach art. 42 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014 - operacja jest realizowana przez rybaków, którzy wykonywali rybołówstwo komercyjne na morzu, przez:

  a)   powyżej 90 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie - 5 pkt,

  b)   od 75 do 90 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie - 3 pkt;

  3)   w ramach art. 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 508/2014 - wielkość dokonanych rocznych odłowów gospodarczych użytkownika rybackiego w roku poprzedzającym dzień złożenia wniosku o dofinansowanie wyniosła:

  a)   od 3 do 15 t - 2 pkt,

  b)   powyżej 15 do 25 t - 6 pkt,

  c)   powyżej 25 t - 10 pkt.

  W przypadku operacji z zakresu rybactwa śródlądowego pomoc finansowa będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

   


   

  Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

  Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania  wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w §  2, 32-37 oraz 53-71 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2018 r.).

   

   

  Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

  Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

   

  Pliki do pobrania: 

  Wzór wniosku o dofinansowanie

  Biznes Plan uproszczony

  Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

  Wzór studium wykonalności

  Wzór umowy o dofinansowanie

  Wzór wniosku o płatność