Działanie 1.10 - Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

 

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach działania tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przyznaje się w formie rekompensaty.

 

Pomoc przyznaje się:

armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, wpisanego do rejestru statków rybackich nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. albo wprowadzonego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego po dniu 31 grudnia 2010 r. na skutek wymiany statku rybackiego na inny i którego długość całkowita wynosi:

  • poniżej 12 m;
  • od 12 m do 24 m - jeżeli armator statku rybackiego, na który ubiega się o rekompensatę, w okresie trzech lat przed dniem złożenia wniosku o rekompensatę, w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na ten statek rybacki posiadał przyznane kwoty połowowe co najmniej dwóch gatunków organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową, w tym dorsza z podobszarów 22-32 Morza Bałtyckiego.

Długość całkowitą statku rybackiego określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku, gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.


Wysokość pomocy:

Pomoc przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni i nie dłużej niż 180 dni w okresie obowiązywania programu, i jest przyznawana armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:


1)   poniżej 10 m - w wysokości 1450 zł za każdy dzień tego zaprzestania;

2)   od 10 m do 11,99 m - w wysokości 1550 zł za każdy dzień tego zaprzestania;

3)   od 12 m do 18 m - w wysokości 1950 zł za każdy dzień tego zaprzestania;

4)   od 18,01 m do 24 m - w wysokości 2250 zł za każdy dzień tego zaprzestania.
Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

  • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów: kolejność składania wniosków o dofinansowanie.

 

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania  wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w §  2,  31 oraz 53-71 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2018 r.)

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i instrukcją wypełniania

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o płatność i instrukcja wypełniania