Działanie 1.1 Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna

 

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach powyższego działania przyznaje się na zarybianie, w tym:

  • nabycie materiału zarybieniowego lub jego produkcję;
  • transport organizmów wodnych do miejsca, w którym zostaną wypuszczone;

- w przypadku gdy zarybianie jest przewidziane w przepisach Unii Europejskiej jako środek ochronny, zgodnie z art. 11 lit. f rozporządzenia nr 508/2014;

Pomoc przyznaje się:

- instytutowi badawczemu w rozumieniu przepisów o instytutach badawczych

- instytutowi naukowemu w rozumieniu przepisów o Polskiej Akademii Nauk


Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.


Wysokość pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów.

 


 

Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

  • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów:

Pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie. W przypadku gdy wnioski o dofinansowanie zostały złożone w tym samym terminie, pierwszeństwo na liście wniosków do dalszej oceny uzyskuje operacja z niższą kwotą wnioskowanej pomocy.


 

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania  wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w §  2,  3 oraz 53-71 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2018 r.).

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie