Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Celem ogólnym Priorytetu 1 jest zrównoważona eksploatacja zasobów oraz zwiększenie rentowności sektora rybactwa. W ramach przedmiotowego celu realizowane będą działania ukierunkowane na podniesienie rentowności podmiotów sektora rybołówstwa, w tym dywersyfikację działalności i zróżnicowanie źródeł dochodów podmiotów rybołówstwa. Ponadto, realizacja projektów odbywać się będzie przy zachowaniu zrównoważonego zarządzania zasobami wód morskich i śródlądowych, a także efektywniejszego wykorzystywania zasobów oraz innowacyjnego wykorzystania odrzutów i przyłowów.

Nacisk będzie również położony na wzmocnienie współpracy oraz powiązań nauki z sektorem rybackim, wykorzystanie środowiskowych i społecznych uwarunkowań rybołówstwa śródlądowego w celu różnicowania prowadzonej działalności.

W ograniczonym zakresie kontynuowany będzie program trwałego i tymczasowego zaprzestania działalności połowowej, który będzie przede wszystkim elementem ochrony zasobów ze względu na fakt czasowej nierównowagi pomiędzy zdolnością połowową, a dostępnymi zasobami. Pomimo zredukowania zdolności połowowej o ponad 40% (do końca 2013 r.) konieczne jest kontynuowanie programu trwałego i tymczasowego zaprzestania działalności połowowej ze względu m.in. na dynamiczne zmiany zachodzące w składzie ichtiofauny Morza Bałtyckiego oraz wahania dostępności możliwości połowowych (limitów połowowych). Dodatkowo, należy wskazać, iż przeważająca cześć floty bałtyckiej zalicza się do rybołówstwa przybrzeżnego i nie posiada łowisk alternatywnych, w stosunku do Morza Bałtyckiego.
Kompleksowe podejście do ochrony zasobów będzie uzupełnione poprzez budowę lub instalację urządzeń służących ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej lub rozbiórkę urządzeń hydrotechnicznych w celu przywrócenia ciągłości dróg migracji ryb (fragmentaryzacja rzek).

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I DOKUMENTY:

Działanie 1.1 Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna

Działanie 1.2 Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków

Działanie 1.3 Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza

Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej

Działanie 1.5 Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów

Działanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej (zakończono wdrażanie działania i nabór wniosków)

Działanie 1.7 Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów

Działanie 1.8 Różnicowanie i nowe formy dochodów

Działanie 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo

Działanie 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

Działanie 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów

Działanie 1.12 Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej, przyczyniającej się do ochrony środowiska

Działanie 1.13 Innowacje

Działanie 1.15 Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu

Działanie 1.16 - Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny- szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych

 

Wzory wniosków o dofinansowanie

Wzory Biznes Planów

Wzory studium wykonalności

Wzory umów o dofinansowanie

Wzory wniosków o płatność

Wzory sprawozdań z realizacji operacji

Legislacja