Operacja realizowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
pn. Działania informacyjno - promocyjne ARiMR w ramach PO "Rybactwo i Morze"
realizowane w latach 2017-2018 mająca na celu wdrożenie sprawnego i efektywnego
systemu informacji i promocji Programu współfinansowana jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".
Wykorzystanie środków masowego przekazu, jako skutecznego środka informacji,
pozwoli na zapoznanie potencjalnych beneficjentów z zasadami udzielania pomocy,
naboru wniosków dla poszczególnych działań oraz z bieżącymi informacjami w ramach
działań Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".
Wartość operacji - 277 997,76 zł. Wkład Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego - 208 498,32 zł.