Wyciąg z księgi stawowej

Formularz wyciągu z księgi stawowej, o którym mowa w ust. 5 pkt 7 załącznika nr 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz.U. poz. 515 z późn. zm.) - pobierz (format .xls)

Instrukcja wypełniania wyciągu z księgi stawowej (aktualizacja z dnia 08.05.2019 r.*)  - pobierz (format .docx)

 * W celu doprecyzowania zapisów Instrukcji wypełniania wyciągu z księgi stawowej Instytucja Zarządzająca skorygowała zapis treści uwagi dotyczącej wierszy 92, 93, 94 nadając jej następujące brzmienie: "Uwaga: w wierszach 92, 93, 94 należy dodatkowo ująć odłów cennych gatunków ryb odłowionych w gospodarstwie". Oznacza to, że wiersze 92, 93, 94 księgi stawowej należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wyciągu z księgi stawowej, tj. należy wskazać sumaryczną masę odłowionych dodatkowych cennych gatunków ryb oraz dodatkowych gatunków ryb.