Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Działanie 1.1 Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna

Działanie 1.2 Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków

Działanie 1.3 Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza

Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej

Działanie 1.5 Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów

Działanie 1.7 Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów

Działanie 1.8 Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów

Działanie 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo

Działanie 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów

Działania 1.12 Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska

Działanie 1.13 Innowacje

Działanie 1.15 Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu - inwestycje na statkach rybackich

Działanie 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny