Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Beneficjenci Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach realizowanych operacji zobowiązani są do stosowania opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Zgodnie z ww. Zasadami w przypadku zamówień powyżej 20 000 złotych netto, Beneficjent zobowiązany jest do:

a) upublicznienia zapytania ofertowego co najmniej na stronie Beneficjenta, wraz z wysłaniem zapytania ofertowego do co najmniej dwóch potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje dwóch potencjalnych wykonawców danego zamówienia, albo

b) wysłania zapytania ofertowego do co najmniej pięciu potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje pięciu potencjalnych wykonawców danego zamówienia, albo

c) przedstawienia opisu działań podjętych przez Beneficjenta w celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, w przypadku zamówień przeprowadzonych nie później niż w dniu 8 czerwca 2018 r.*   

 * Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej przez przeprowadzenie zamówienia należy rozumieć jakiekolwiek czynności związane z wyborem wykonawców podjęte przez Zamawiającego np. wystosowanie zapytań ofertowych. Ponadto Instytucja Zarządzająca wskazała, że samo wystosowanie zapytań ofertowych i otrzymanie ofert od potencjalnych wykonawców jest niewystarczające do uznania, że postępowanie zostało przeprowadzone przed 8 czerwca 2018 r., o ile żadna z otrzymanych ofert nie została ostatecznie wybrana do realizacji. W takim przypadku zamówienie to będzie traktowane jako nierozstrzygnięte, a do ustalenia trybu konkurencyjnego wyboru istotna będzie data rozpoczęcia procedury przeprowadzenia zamówienia, na podstawie którego został wybrany wykonawca.

Opis działań podjętych przez Beneficjenta w celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców powinien zapewniać, że:
• została zachowana uczciwa konkurencja, równe traktowanie wykonawców oraz przejrzystość;
• środki w ramach PO "Rybactwo i Morze" zostały wydatkowane w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, zapewniając optymalny dobór metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów;
• czynności związane z udzieleniem zamówienia zostały wykonane z zapewnieniem bezstronności i obiektywizmu.

UWAGA!

Beneficjent powinien udokumentować informacje zawarte w opisie działań podjętych przez Beneficjenta w celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. 

  

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” określają w szczególności elementy, które powinny być zawarte w zapytaniu ofertowym oraz w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym do ARiMR prośbom, opracowano wzory wyżej wymienionych dokumentów. Jednocześnie należy podkreślić, że dokumenty te mają charakter przykładowy i nie ma obowiązku ich stosowania w takiej formie.

 

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" - pobierz

Wzór zapytania ofertowego

Instrukcja wypełniania wzoru zapytania ofertowego (.pdf) - pobierz

 

Wzór protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia

 

Zlecanie zamówień podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo - stanowisko Instytucji Zarządzającej z dnia 14.11.2018r. - otwórz