Sposób ustalenia kolejności wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naboru wniosków z działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Sposób ustalenia kolejności wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naboru wniosków z działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury” - NABORY COVID-19

Mając na względzie przepisy1 rozporządzenia Ministra Gospodarstwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” - o kolejności wniosków o dofinansowanie decydować będzie data złożenia wniosków i dodatkowo dla wniosków złożonych tego samego dnia - wnioskowana kwota dofinansowania (jeżeli wnioski o dofinansowanie zostaną złożone w tym samym dniu, pierwszeństwo na liście rankingowej uzyska wniosek z niższą wnioskowaną kwotą pomocy).

Tym samym dla wniosków złożonych tego samego dnia, o kolejności na liście wniosków o dofinansowanie decyduje wnioskowana kwota dofinansowania, a nie godzina czy kolejność złożenia wniosku w tym dniu w ARiMR.

Przy czym należy pamiętać, że w przypadku gdy wniosek został złożony:

  • osobiście przez Wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną przez Wnioskodawcę, datą złożenia jest data złożenia wniosku w Agencji;
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (tj. przez Pocztę Polską S.A; w tym również za pośrednictwem firmy Pocztex-Kurier Poczty Polskiej), datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

 

 


1 § 43e oraz § 32 ust. 2 pkt 1 stosowany w związku z § 43g pkt 2 ww. rozporządzenia.