Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 w sektorze rybołówstwa morskiego

Działanie 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej - wsparcie dla armatorów statków rybackich w celu zrekompensowania strat gospodarczych z tytułu zaprzestania działalności połowowej, spowodowanej epidemią COVID-19

Pomoc przyznaje się armatorom statków rybackich, przy użyciu których wykonywane jest rybołówstwo komercyjne.

W dniu 07.09.2020 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie, zgodnie z którym pomoc w ramach zaprzestania działalności połowowej,  przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni oraz nie dłużej niż 30 dni, w przypadku, gdy tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej ma miejsce między 1 lutego a 31 grudnia 2020 r. w wyniku epidemii COVID-19link do ogłoszenia o naborze wniosków.

Wnioski o dofinansowanie w ramach ww. naboru można składać w terminie od dnia 1 października do dnia 7 października włącznie - wzór wniosku o dofinasowanie wraz z instrukcją wypełniania – link.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc w ramach zaprzestania działalności połowowej przyznaje się  w formie  rekompensaty w wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.
Rekompensata przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni oraz nie dłużej niż 30 dni i jest przyznawana armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:
1) poniżej 10 m – w wysokości 950 zł,
2) od 10 m do 11,99 m – w wysokości 1050 zł,
3) od 12 m do 18 m – w wysokości 1450 zł,
4) od 18,01 m do 24 m – w wysokości 1750 zł,
5) powyżej 24 m – w wysokości 2250 zł
– za każdy dzień tego zaprzestania
Długość całkowitą statku rybackiego określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Gdzie i w jakiej formie należy złożyć wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (z uwagi na trwający w kraju stan epidemii COVID-19, zachęcamy do składania wniosków przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego - w takim przypadku datą złożenia wniosku będzie data stempla pocztowego).
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji (tj. port macierzysty jednostki rybackiej).

Kolejność przyznawania pomocy

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie wnioskodawca zostanie zaproszony do podpisania umowy o dofinansowanie. Wypłata pomocy następuje po złożeniu wniosku o płatność i jego pozytywnej weryfikacji przez ARiMR.