Pytania i odpowiedzi

 

Działamy w ramach przedsiębiorstwa, które prowadzi tzw. pełną księgowość. W związku z bardzo dużą ilością faktur, zwracam się z zapytaniem - czy możliwe jest udokumentowanie rocznych przychodów netto poprzez przedstawienie innych dokumentów księgowych niż faktury - np. sprawozdań finansowych?


Rozporządzenie wykonawcze1 stanowi, że roczny przychód netto ustala się na podstawie dokumentów księgowych, nie precyzując przy tym katalogu dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie. W związku z tym, to na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek udokumentowania i potwierdzenia, w niebudzący wątpliwości sposób, wielkości rocznych przychodów netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa uzyskanych z wykonywania działalności gospodarczej związanej z działalnością PKD 10.20.Z. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków.

Odpowiadając wprost na powyższe zapytanie, należy stwierdzić, że w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi tzw. pełną księgowość, co do zasady, możliwe wydaje się udokumentowanie rocznego przychodu netto poprzez przedstawienie zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych za lata 2016-2018, wraz z zakładowym planem kont dla lat 2016-2018 i wyciągiem z księgi głównej dla konta przypisanego do przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży produktów wytworzonych w ramach kodu PKD 10.20.Z za lata 2016-2018, prezentującym wartość tych przychodów w poszczególnych latach.

Wszystkie powyższe dokumenty powinny być podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki.

1rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965, z późn. zm.)


Jestem indywidualnym przedsiębiorcą (osoba fizyczna) i rozliczam się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jakie dokumenty powinienem przedłożyć na potwierdzenie rocznych przychodów netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa uzyskanych z wykonywania działalności gospodarczej związanej z działalnością PKD 10.20.Z. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków?


Jak wskazano w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie rozporządzenie wykonawcze nie precyzuje katalogu dokumentów księgowych, jakie należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie, pozostawiając Wnioskodawcy dowolność, jeśli chodzi o udokumentowanie rocznych przychodów netto.
Mogą to być m.in.:
• kopie faktur dokumentujących przychody uzyskane z tytułu sprzedaży produktów wytworzonych w ramach kodu PKD 10.20.Z za lata 2016-2018,
• wydruki podsumowania Podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów za lata 2016-2018 wraz z wydrukami zestawienia faktur, prezentujących wartość tych przychodów w poszczególnych latach (zestawienia, poza wartością poszczególnych faktur, powinny zawierać nazwy sprzedanych produktów).

Wszystkie powyższe wydruki powinny być podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie Podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz kierownika jednostki.


Niemniej jednak, w przypadku, gdy z przedłożonych dokumentów księgowych nie będzie możliwe jednoznaczne potwierdzenie przedstawionego we wniosku o dofinansowanie rocznego przychodu netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury, wówczas Agencja podczas oceny wniosku wezwie do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów księgowych.


Czy „surowiec pochodzący z połowów morskich w ilości powyżej 75% wielkości produkcji” ma być wykazany w stosunku do 100% masy surowca rybnego wykorzystywanego w zakładzie, czy w stosunku do 100% wielkości produkcji zakładu?


Ilość surowca pochodzącego z połowów morskich w ilości powyżej 75% wielkości produkcji ma być wykazywana jako stosunek  surowca pochodzącego z połowów w Morzu Bałtyckim do całkowitej masy surowca rybnego wykorzystywanego w zakładzie wnioskodawcy.


Czy na podstawie zapisu rozporządzenia „Ilość wykorzystania surowca pochodzącego z krajowych połowów morskich, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się na podstawie dokumentów pierwszej sprzedaży oraz handlowych dokumentów identyfikacyjnych wydanych w 2018r.”, udział surowca z Morza Bałtyckiego muszę ustalić w oparciu o obydwa wskazane źródła danych?


Przedsiębiorca wnioskujący o przyznanie pomocy w ramach naboru wniosków dotyczącego 75% pochodzenia surowca z Morza Bałtyckiego, może określić ilość wykorzystywanego surowca zarówno na podstawie dokumentów pierwszej sprzedaży, jak i handlowych dokumentów identyfikacyjnych. Biorąc pod uwagę możliwość różnego sposobu zaopatrywania się w produkty do dalszego przetwarzania, to od przedsiębiorcy zależy, czy przekroczenie parametru 75% określi wyłącznie w oparciu o dokumenty pierwszej  sprzedaży, czy wyłącznie w oparciu o handlowe dokumenty identyfikacyjne, czy też zarówno w oparciu o dokumenty pierwszej  sprzedaży jak i handlowe dokumenty identyfikacyjne.


Czy do wniosku o dofinansowanie muszę dołączyć kopie dokumentów pierwszej sprzedaży oraz handlowych dokumentów identyfikacyjnych wydanych w 2018 roku?


Wnioskodawcy nie muszą dostarczać kopii dokumentów pierwszej sprzedaży oraz handlowych dokumentów identyfikacyjnych. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku, z oświadczenia o którym mowa w §43c. ust. 6 pkt 7 rozporządzenia wykonawczego w sprawie Priorytetu 5 powinno wynikać, że zakład wnioskodawcy w procesie przetwórstwa wykorzystuje surowiec pochodzący z połowów w Morzu Bałtyckim w ilości powyżej 75%.