Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 w sektorze przetwórstwa rybnego

 

Działanie 5.4  Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury - wsparcie dla przedsiębiorstw przetwórczych w celu zrekompensowania strat gospodarczych wynikających z epidemii COVID-19.


Pomoc w ramach tego działania na realizację operacji w zakresie wsparcia kapitału obrotowego przyznaje się:

• zakładom przetwórstwa produktów rybnych,
• zakładom przetwórstwa produktów rybnych, które w procesie przetwórstwa wykorzystują surowiec pochodzący z połowów w Morzu Bałtyckim w ilości powyżej 75% wielkości produkcji
– będącym mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE i wykonującym działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD 10.20.Z. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków.


Forma i wysokość pomocy

Pomoc przyznaje się w formie wypłaty premii określonej w umowie o dofinansowanie.

Wysokość pomocy jest ustalana  zgodnie z następującym wzorem:

R= O x N

gdzie:
R – oznacza kwotę wsparcia kapitału obrotowego,
O – oznacza roczny przychód netto zakładu przetwórstwa produktów rybnych z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury uzyskany z wykonywania działalności gospodarczej związanej z działalnością PKD 10.20.Z. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
N – oznacza współczynnik wsparcia kapitału obrotowego wynoszący 5%.

Roczny przychód netto ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązku statystycznego określonego w przepisach o statystyce publicznej w zakresie formularzy  statystycznych RRW-20 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną z lat 2016-2018.
W przypadku zakładów przetwórstwa produktów rybnych, które nie złożyły formularzy statystycznych RRW-20, roczny przychód netto ustala się na podstawie dokumentów księgowych, biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną z lat 2016–2018; w przypadku zakładów przetwórstwa produktów rybnych, które rozpoczęły działalność później niż w 2016 r., bierze się pod uwagę średnią arytmetyczną z okresu prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę pełne lata


Nabór wniosków

Ogłoszenie Prezesa ARiMR o naborze wniosków o dofinansowanie - Nabór wniosków zakończony w dniu 06.08.2020 r.

Ogłoszenie Prezesa ARiMR o naborze wniosków o dofinansowanie - Nabór wniosków zakończony w dniu 07.09.2020 r.

Ogłoszenie Prezesa ARiMR o naborze wniosków o dofinansowanie - Nabór wniosków zakończony w dniu 07.12.2020 r.

 

Gdzie i w jakiej formie należy złożyć wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji (tj. adres siedziby wnioskodawcy). W ramach naboru wniosków, wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.
Wzór wniosku o dofinansowanie oraz instrukcja jego wypełniania znajdują się pod linkiem – (tutaj)

Pytania i odpowiedzi w zakresie udzielania pomocy finansowej można znaleźć pod linkiem - (tutaj)

Sposób ustalenia kolejności wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naboru wniosków z działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury” - NABORY COVID-19 - (link)

UWAGA: Do wypłaty pomocy finansowej niezbędne jest posiadanie numeru identyfikacyjnego producenta. Informacje o sposobie uzyskania tego numeru, dla wnioskodawców którzy jeszcze go nie posiadają, znajdują się  pod linkiem (tutaj)