Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1
Posiadam dwa obiekty chowu lub hodowli ryb. Za każdy z tych obiektów złożyłem osobne sprawozdanie RRW-22 za rok 2018 i w konsekwencji otrzymam dwa oświadczenia o przychodach ze sprzedaży netto potwierdzone przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. W związku z powyższym czy do wyliczenia kwoty pomocy w ramach działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego mogę uwzględnić przychody z obu obiektów?

Tak. Jednocześnie należy pamiętać, że w ramach jednego naboru wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. W związku z powyższym w omawianym przypadku we wniosku o dofinansowanie należy zsumować przychody ze sprzedaży netto wykazane w obu oświadczeniach potwierdzonych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie i dołączyć je do wniosku.


Pytanie 2
W maju 2018 zakupiłem gospodarstwo rybackie. W związku z powyższym czy mogę się ubiegać o wsparcie w zakresie działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego a jeśli tak to czy do wyliczenia kwoty pomocy muszę wykorzystać wartość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętą w roku 2018 i wykazaną przeze mnie w sprawozdaniu RRW-22 czy też mogę w tym celu posłużyć się dokumentami księgowymi za rok 2018?

Podmioty rozpoczynające działalność w roku 2018 mogą skorzystać z pomocy w ramach działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego. Jednocześnie to wnioskodawca decyduje w jakiej formie będzie chciał potwierdzić wartość rocznych przychodów ze sprzedaży netto, czy w oparciu o dokumenty statystyczne czy też o dokumenty księgowe. W zależności od dokonanego wyboru wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o wsparcie w ramach pierwszego (dokumenty statystyczne) albo drugiego (dokumenty księgowe) naboru wniosków.


Pytanie 3
W maju 2019 otrzymałem w ramach darowizny/odziedziczyłem/zakupiłem gospodarstwo rybackie. W związku z powyższym czy mogę się ubiegać o wsparcie w zakresie działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego i do wyliczenia kwoty pomocy wykorzystać wartość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętą w roku 2018 przez poprzedniego posiadacza?

Do wyliczenia kwoty pomocy nie można wykorzystywać wartości przychodów ze sprzedaży netto osiągniętej przez inne podmioty.


Pytanie 4
Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2, w przypadku przedsiębiorstw które rozpoczęły działalność później niż w 2018 roku roczny przychód ze sprzedaży netto jest ustalany na podstawie dokumentów księgowych z okresu prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę pełne lata.
Jak należy rozumieć wyrażenia biorąc pod uwagę pełne lata w odniesieniu do podmiotu, w przypadku którego rozpoczęcie prowadzenia działalności nastąpiło w listopadzie 2019 r.?  Czy z uwagi na fakt, że zarówno rok 2019 jak i 2020 nie są pełnymi latami prowadzenia działalności podmiot ten może się ubiegać o wsparcie w ramach działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego a jeśli tak to za jaki okres powinien ustalić przychody ze sprzedaży?

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej sformułowanie pełne lata oznacza pełne lata kalendarzowe. W związku z powyższym podmiot opisany w przedstawionym zapytaniu nie może ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 2.8.


Pytanie 5
Czy w ramach działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego dany podmiot może ubiegać się o wsparcie w obu naborach wniosków o dofinansowanie, gdzie w ramach pierwszego naboru wniosków do wyliczenia kwoty pomocy wnioskodawca uwzględni część przychodów ze sprzedaży wykazanych w oświadczeniu potwierdzonym przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie natomiast w ramach drugiego naboru do wyliczenia kwoty pomocy wnioskodawca uwzględni przychody ze sprzedaży netto wynikające z dokumentów księgowych? Jednocześnie wraz z wnioskami o dofinansowanie wnioskodawca przedłoży oświadczenia, że przychody wykazane w poszczególnych wnioskach dotyczą innej sprzedaży np. w pierwszym odnoszą się do sprzedaży karpia a w drugim do sprzedaży węgorza?

Podmiot opisany w powyższym zapytaniu może otrzymać wsparcie tylko w ramach jednego naboru. Jednocześnie to wnioskodawca decyduje w jakiej formie będzie chciał potwierdzić wartość rocznych przychodów ze sprzedaży netto, czy w oparciu o dokumenty statystyczne czy też o dokumenty księgowe. W zależności od dokonanego wyboru wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o wsparcie w ramach pierwszego (dokumenty statystyczne) albo drugiego (dokumenty księgowe) naboru wniosków.