Pytania i odpowiedzi

UWAGA

W dniu 01.02.2021 r. dokonano aktualizacji materiału poprzez dodanie nowego pytania (nr 12).

Pytanie 1
Posiadam dwa obiekty chowu lub hodowli ryb. Za każdy z tych obiektów złożyłem osobne sprawozdanie RRW-22 za rok 2018 i w konsekwencji otrzymam dwa oświadczenia o przychodach ze sprzedaży netto potwierdzone przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. W związku z powyższym czy do wyliczenia kwoty pomocy w ramach działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego mogę uwzględnić przychody z obu obiektów?

Tak. Jednocześnie należy pamiętać, że w ramach jednego naboru wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. W związku z powyższym w omawianym przypadku we wniosku o dofinansowanie należy zsumować przychody ze sprzedaży netto wykazane w obu oświadczeniach potwierdzonych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie i dołączyć je do wniosku.

 

Pytanie 2
W maju 2018 zakupiłem gospodarstwo rybackie. W związku z powyższym czy mogę się ubiegać o wsparcie w zakresie działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego a jeśli tak to czy do wyliczenia kwoty pomocy muszę wykorzystać wartość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętą w roku 2018 i wykazaną przeze mnie w sprawozdaniu RRW-22 czy też mogę w tym celu posłużyć się dokumentami księgowymi za rok 2018?

Podmioty rozpoczynające działalność w roku 2018 mogą skorzystać z pomocy w ramach działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego. Jednocześnie to wnioskodawca decyduje w jakiej formie będzie chciał potwierdzić wartość rocznych przychodów ze sprzedaży netto, czy w oparciu o dokumenty statystyczne czy też o dokumenty księgowe. W zależności od dokonanego wyboru wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o wsparcie w ramach pierwszego (dokumenty statystyczne) albo drugiego (dokumenty księgowe) naboru wniosków.

 

Pytanie 3
W maju 2019 otrzymałem w ramach darowizny/odziedziczyłem/zakupiłem gospodarstwo rybackie. W związku z powyższym czy mogę się ubiegać o wsparcie w zakresie działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego i do wyliczenia kwoty pomocy wykorzystać wartość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętą w roku 2018 przez poprzedniego posiadacza?

Do wyliczenia kwoty pomocy nie można wykorzystywać wartości przychodów ze sprzedaży netto osiągniętej przez inne podmioty.

 

Pytanie 4
Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2, w przypadku przedsiębiorstw które rozpoczęły działalność później niż w 2018 roku roczny przychód ze sprzedaży netto jest ustalany na podstawie dokumentów księgowych z okresu prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę pełne lata.
Jak należy rozumieć wyrażenia biorąc pod uwagę pełne lata w odniesieniu do podmiotu, w przypadku którego rozpoczęcie prowadzenia działalności nastąpiło w listopadzie 2019 r.?  Czy z uwagi na fakt, że zarówno rok 2019 jak i 2020 nie są pełnymi latami prowadzenia działalności podmiot ten może się ubiegać o wsparcie w ramach działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego a jeśli tak to za jaki okres powinien ustalić przychody ze sprzedaży?

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej sformułowanie pełne lata oznacza pełne lata kalendarzowe. W związku z powyższym podmiot opisany w przedstawionym zapytaniu nie może ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 2.8.

 

Pytanie 5
Czy w ramach działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego dany podmiot może ubiegać się o wsparcie w obu naborach wniosków o dofinansowanie, gdzie w ramach pierwszego naboru wniosków do wyliczenia kwoty pomocy wnioskodawca uwzględni część przychodów ze sprzedaży wykazanych w oświadczeniu potwierdzonym przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie natomiast w ramach drugiego naboru do wyliczenia kwoty pomocy wnioskodawca uwzględni przychody ze sprzedaży netto wynikające z dokumentów księgowych? Jednocześnie wraz z wnioskami o dofinansowanie wnioskodawca przedłoży oświadczenia, że przychody wykazane w poszczególnych wnioskach dotyczą innej sprzedaży np. w pierwszym odnoszą się do sprzedaży karpia a w drugim do sprzedaży węgorza?

Podmiot opisany w powyższym zapytaniu może otrzymać wsparcie tylko w ramach jednego naboru. Jednocześnie to wnioskodawca decyduje w jakiej formie będzie chciał potwierdzić wartość rocznych przychodów ze sprzedaży netto, czy w oparciu o dokumenty statystyczne czy też o dokumenty księgowe. W zależności od dokonanego wyboru wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o wsparcie w ramach pierwszego (dokumenty statystyczne) albo drugiego (dokumenty księgowe) naboru wniosków.

 

Pytanie nr 6
Jakie dokumenty księgowe można przedkładać wraz z wnioskiem o dofinansowanie w celu potwierdzenia osiągnięcia rocznego przychodu ze sprzedaży netto?

Zgodnie z § 56b. ust.6 pkt 6 rozporządzenia wykonawczego dla Priorytetu 2 (link do rozporządzenia), w odniesieniu do naboru wniosków o dofinansowanie, w ramach którego przychody ze sprzedaży są potwierdzane w oparciu o dokumenty księgowe, załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest  oświadczenie wnioskodawcy o rocznym przychodzie ze sprzedaży netto:

a) stanowiącej sumę wartości netto produkcji sprzedanych ryb, skorupiaków, mięczaków, materiału zarybieniowego i obsadowego oraz ikry przeznaczonej do konsumpcji, wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, uzyskaną z tytułu wykonywania działalności oznaczonej kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, lub

b) ryb i raków, uzyskanej z tytułu wykonywania działalności oznaczonej kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych w zakresie gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
- ustalonym na podstawie dokumentów księgowych za rok 2018, składane wraz z dokumentami poświadczającymi wysokość osiągniętego przychodu, a w przypadku przedsiębiorstw, które rozpoczęły działalność później niż w 2018 r. – ustalonym na podstawie dokumentów księgowych z okresu prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę pełne lata, składanym wraz z dokumentami poświadczającymi wysokość osiągniętego przychodu.

Ponadto ww. rozporządzenie nie precyzuje katalogu dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie. W związku z tym, to na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek udokumentowania i potwierdzenia, w niebudzący wątpliwości sposób, wielkości przychodów netto. A zatem Wnioskodawca wraz z oświadczeniem ma prawo przedstawić wszelkie dokumenty, które potwierdzą przychody z ww. działalności.

Jednocześnie jeżeli na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów księgowych, np. miesięcznych raportów fiskalnych, nie będzie możliwe jednoznaczne potwierdzenie przedstawionego we wniosku o dofinansowanie rocznego przychodu netto (np. sprzedaż ryb objęta jest 5% stawka podatku VAT a w raporcie fiskalnym wykazana jest również sprzedaż ze  stawką 23%), wówczas Agencja podczas oceny wniosku wezwie do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów księgowych.

W związku z powyższym, z uwagi na różne formy i w konsekwencji możliwości dokumentowania prowadzenia działalności objętych wsparciem w ramach działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego, w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, zalecane jest szczegółowe opisanie w ww. oświadczeniu metodyki określania przychodów w oparciu o przedłożone dokumenty księgowe.

Dodatkowo informujemy, że Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych przekazało do ARiMR, opracowany we współpracy z biurami rachunkowymi obsługującymi hodowle ryb, katalog dokumentów księgowych mogących stanowić podstawę do obliczania przychodów (link do katalogu). Zgodnie z informacją przekazaną przez Instytucję Zarządzającą (link do pisma IZ), katalog ten może być pomocny Wnioskodawcom, jednakże nie należy traktować go jako katalogu zamkniętego.

 

Pytanie nr 7
Działamy w ramach przedsiębiorstwa, które prowadzi tzw. pełną księgowość. W związku z bardzo dużą ilością faktur, zwracam się z zapytaniem - czy możliwe jest udokumentowanie rocznych przychodów netto poprzez przedstawienie innych dokumentów księgowych niż faktury - np. sprawozdań finansowych?

Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 6 rozporządzenie wykonawcze nie precyzuje katalogu dokumentów księgowych, jakie należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie, pozostawiając Wnioskodawcy dowolność, jeśli chodzi o udokumentowanie rocznych przychodów netto. Odpowiadając wprost na powyższe zapytanie, należy stwierdzić, że
w przypadku podmiotu, który prowadzi tzw. pełną księgowość, co do zasady, możliwe wydaje się udokumentowanie rocznego przychodu netto poprzez przedstawienie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego wraz z zakładowym planem kont za rok 2018 i wyciągiem z księgi głównej dla konta przypisanego do przychodów uzyskanych ze sprzedaży:

a) ryb, skorupiaków, mięczaków, materiału zarybieniowego i obsadowego oraz ikry przeznaczonej do konsumpcji, wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, uzyskanej z tytułu wykonywania działalności Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, lub

b)  ryb i raków, uzyskanej z tytułu wykonywania działalności Rybołówstwo w wodach śródlądowych w zakresie gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
- prezentującym wartość tych przychodów w roku 2018. Wszystkie powyższe dokumenty powinny być podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki.

 

Pytanie nr 8
Jestem indywidualnym przedsiębiorcą (osoba fizyczna) i rozliczam się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jakie dokumenty powinienem przedłożyć na potwierdzenie rocznego przychodu ze sprzedaży netto:
a) stanowiącej sumę wartości netto produkcji sprzedanych ryb, skorupiaków, mięczaków, materiału zarybieniowego i obsadowego oraz ikry przeznaczonej do konsumpcji, wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, uzyskaną z tytułu wykonywania działalności Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, lub
b) ryb i raków, uzyskanej z tytułu wykonywania działalności Rybołówstwo w wodach śródlądowych w zakresie gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
?

Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 6 rozporządzenie wykonawcze nie precyzuje katalogu dokumentów księgowych, jakie należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie, pozostawiając Wnioskodawcy dowolność, jeśli chodzi o udokumentowanie rocznych przychodów netto. Mogą to być m.in.:

• kopie faktur dokumentujących przychody uzyskane ze sprzedaży:

a) ryb, skorupiaków, mięczaków, materiału zarybieniowego i obsadowego oraz ikry przeznaczonej do konsumpcji, wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, uzyskanej z tytułu wykonywania działalności Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, lub

b) ryb i raków, uzyskanej z tytułu wykonywania działalności Rybołówstwo w wodach śródlądowych w zakresie gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
- za rok 2018,

• wydruki podsumowania Podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów za rok 2018 wraz z wydrukami zestawienia faktur, prezentujących wartość tych przychodów (zestawienia, poza wartością poszczególnych faktur, powinny zawierać nazwy sprzedanych produktów). Wszystkie powyższe wydruki powinny być podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie Podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz kierownika jednostki.

Niemniej jednak, w przypadku, gdy z przedłożonych dokumentów księgowych nie będzie możliwe jednoznaczne potwierdzenie przedstawionego we wniosku o dofinansowanie rocznego przychodu netto, wówczas Agencja podczas oceny wniosku wezwie do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów księgowych.

 

Pytanie nr 9
Gospodarstwo rybackie, poza wykonywaniem działalności Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych prowadzi również działalność gastronomiczną w restauracji, w której ryba odłowiona z własnych stawów jest sprzedawana w postaci smażonej. Czy przychody uzyskane z takiej sprzedaży mogą być uwzględnione do wyliczenia wsparcia w ramach działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego?

Do wyliczenia wsparcia w ramach działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego mogą być brane pod uwagę wyłącznie przychody ze sprzedaży netto:

a) stanowiącej sumę wartości netto produkcji sprzedanych ryb, skorupiaków, mięczaków, materiału zarybieniowego i obsadowego oraz ikry przeznaczonej do konsumpcji, wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, uzyskaną z tytułu wykonywania działalności oznaczonej kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, lub

b) ryb i raków, uzyskanej z tytułu wykonywania działalności oznaczonej kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych w zakresie gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących.

W związku z powyższym przychody uzyskane ze sprzedaży ryb w ramach prowadzonej działalności gastronomicznej nie mogą być uwzględnione do wyliczenia wsparcia w ramach działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego.

 

Pytanie nr 10
Czy przychody uzyskane z prowadzenia w gospodarstwie rybackim łowiska specjalnego mogą być uwzględnione do wyliczenia wsparcia w ramach działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego?

Przychody uzyskane z prowadzenia w gospodarstwie rybackim łowiska specjalnego mogą być uwzględnione do wyliczenia wsparcia w ramach działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego, ale tylko z tytułu sprzedaży ryb. Natomiast przychody uzyskane ze sprzedaży licencji, wynajmu sprzętu wędkarskiego, usług gastronomicznych itp. nie mogą być uwzględnione do wyliczenia tego wsparcia.

 

Pytanie nr 11
Czy koszt wytworzenia materiału zarybieniowego, który w ramach prowadzonej działalności statutowej wnioskodawcy został wpuszczony do wód otwartych, a jego wartość w rachunku wyników uwzględniona została w pozycji przychodów (Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby) może być uwzględniony przy wyliczeniu pomocy w ramach działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego, a jeśli tak to czy dokument „magazyn wydał” może stanowić dokument księgowy potwierdzający przychód?

Koszt wytworzenia materiału zarybieniowego, który w ramach prowadzonej działalności statutowej wnioskodawcy został wpuszczony do wód otwartych nie może być przedstawiony do wyliczenia wielkości przychodów w ramach działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego. Do wyliczenia wielkości przychodów może być przyjęta wartość materiału zarybieniowego sprzedanego odbiorcom zewnętrznym.

 

Pytanie nr 12
Czy do wyliczenia pomocy w ramach działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego może być również uwzględniona wartość surowca w postaci ryb, który wniesiony został do innej działalności wnioskodawcy jako koszt wewnętrzny (koszt surowca)?

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej wartość surowca przekazanego do dalszego uszlachetniania może być uwzględniona do wyliczenia pomocy w ramach działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego pod warunkiem udokumentowania ilości i wartości surowca w dokumentacji wewnątrzzakładowej wykazanej np. w dokumentach „MAGAZYN WYDA”, „PRZESUNIĘCIE WENĘTRZNE”, „ROZCHÓD WEWNĘTRZNY” lub innych dokumentach potwierdzających zdarzenie produkcyjne.