Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 w sektorze akwakultury

 

Działanie 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego


Pomoc w ramach tego działania przyznaje się podmiotom uprawnionym do chowu, hodowli lub połowu ryb w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168)

Pytania i odpowiedzi w zakresie udzielania pomocy finansowej można znaleźć pod linkiem  - (tutaj)

UWAGA

W dniu 01.02.2020 r. dokonano aktualizacji materiału poprzez dodanie nowego pytania (nr 12).


Forma i wysokość pomocy


Pomoc przyznaje się w formie rekompensaty wypłacanej na podstawie umowy o dofinansowanie, w dwóch równych transzach.


W przypadku podmiotów wykonywujących działalność gospodarczą określoną kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych wysokość rekompensaty jest obliczana zgodnie z następującym wzorem:

R= S x N

gdzie:
R – oznacza kwotę rekompensaty,
S – oznacza wartość rocznych przychodów ze sprzedaży netto, stanowiącą sumę wartości netto produkcji sprzedanej ryb, skorupiaków, mięczaków, materiału zarybieniowego i obsadowego oraz ikry przeznaczonej do konsumpcji, wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, uzyskaną z tytułu wykonywania działalności Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, oznaczoną na podstawie dokumentów księgowych, innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej albo sprawozdania statystycznego RRW–22 za rok sprawozdawczy 2018,
N – oznacza współczynnik wsparcia równy 0,1.


W przypadku podmiotów wykonywujących działalność gospodarczą określoną kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych wysokość rekompensaty jest obliczana zgodnie z następującym wzorem:

R= P x N

gdzie:
R – oznacza kwotę rekompensaty,
P – oznacza wartość rocznych przychodów ze sprzedaży netto ryb i raków, uzyskaną z tytułu wykonywania  działalności Rybołówstwo w wodach śródlądowych w zakresie gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących oznaczoną na podstawie dokumentów księgowych, innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej albo sprawozdania statystycznego RRW–23 za rok sprawozdawczy 2018,
N – oznacza współczynnik wsparcia równy 0,1.


Nabory

Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie zostaną podane przez Prezesa Agencji do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz w siedzibie Agencji i jej oddziałach regionalnych, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie.
Termin składania wniosków o dofinansowanie w danym naborze będzie wynosił 7 dni.

Ogłoszenie Prezesa ARiMR o naborze wniosków o dofinansowanie - Nabór wniosków zakończony w dniu 08.10.2020 r.

Ogłoszenie Prezesa ARiMR o naborze wniosków o dofinansowanie - Nabór wniosków zakończony w dniu 10.11.2020 r.

W ramach działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego, w zależności od sposobu dokumentowania wartości rocznych przychodów ze sprzedaży netto, wnioskodawcy mogą ubiegać się o pomoc w pierwszym albo drugim naborze.


Pierwszy nabór skierowany był wyłącznie dla wnioskodawców, którzy roczny przychód ze sprzedaży netto dokumentowali na podstawie oświadczenia wnioskodawcy potwierdzonego przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Nabór ten  zakończył się w dniu 8 października 2020 r.

 
W dniu 10 listopada 2020 r. zakończył się drugi nabór, który był skierowany był wyłącznie dla wnioskodawców, którzy roczny przychód ze sprzedaży netto dokumentowali na podstawie oświadczenia wnioskodawcy o:

1) rocznym przychodzie ze sprzedaży netto, stanowiącej sumę wartości netto produkcji sprzedanych ryb, skorupiaków, mięczaków, materiału zarybieniowego i obsadowego oraz ikry przeznaczonej do konsumpcji, wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, uzyskaną z tytułu wykonywania działalności Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, lub

2) rocznym przychodzie ze sprzedaży netto ryb i raków, uzyskanej z tytułu wykonywania działalności Rybołówstwo w wodach śródlądowych w zakresie gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących

- ustalonym na podstawie dokumentów księgowych za rok 2018, składanym wraz z dokumentami poświadczającymi wysokość osiągniętego przychodu, a w przypadku przedsiębiorstw, które rozpoczęły działalność później niż w 2018 r. – ustalonym na podstawie dokumentów księgowych z okresu prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę pełne lata, składanym wraz z dokumentami poświadczającymi wysokość osiągniętego przychodu.

Dodatkowo informujemy, że Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych przekazało do ARiMR, opracowany we współpracy z biurami rachunkowymi obsługującymi hodowle ryb, katalog dokumentów księgowych mogących stanowić podstawę do obliczania przychodów (link do katalogu). Zgodnie z informacją przekazaną przez Instytucję Zarządzającą (link do pisma IZ), katalog ten może być pomocny Wnioskodawcom, jednakże nie należy traktować go jako katalogu zamkniętego.


UWAGA

Pomoc finansową w ramach działania 2.8 można uzyskać jednokrotnie, w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 2 - 8 października 2020 r., albo w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 4 - 10 listopada 2020 r.

 

 

Gdzie i w jakiej formie należy złożyć wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. W ramach naboru wniosków, wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.
Wzór wniosku o dofinasowanie wraz z instrukcją wypełniania – (link)

 

Kolejność przyznawania pomocy

Po zakończeniu naboru, na podstawie kolejności złożenia wniosku o dofinansowanie Agencja sporządzi listę wniosków o dofinansowanie, która zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji.

Uwaga!

O kolejności wniosków o dofinansowanie decydować będzie data złożenia wniosków i dodatkowo dla wniosków złożonych tego samego dnia - wnioskowana kwota dofinansowania (jeżeli wnioski o dofinansowanie zostaną złożone w tym samym dniu, pierwszeństwo na liście rankingowej uzyska wniosek z niższą wnioskowaną kwotą pomocy).

Tym samym dla wniosków złożonych tego samego dnia, o kolejności na liście wniosków o dofinansowanie decyduje wnioskowana kwota dofinansowania, a nie godzina czy kolejność złożenia wniosku w tym dniu w ARiMR.

Przy czym należy pamiętać, że w przypadku gdy wniosek został złożony:

  • osobiście przez Wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną przez Wnioskodawcę, datą złożenia jest data złożenia wniosku w Agencji;
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (tj. przez Pocztę Polską S.A; w tym również za pośrednictwem firmy Pocztex-Kurier Poczty Polskiej), datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Oddziałów Regionalnych ARiMR.

    

Oddział RegionalnyNumer telefonu
Dolnośląski(71) 369-74-86; (71) 369-74-08
Kujawsko-Pomorski(56) 619-84-30; (56) 619-83-42; (56) 619-83-42
Lubelski(81) 756-88-59; (81) 756-87-22
Lubuski(95) 720-95-46; (95) 720-95-34
Łódzki(42) 671-97-38; (42) 675-67-91; (42) 671-97-53
Małopolski(12) 629-80-47; (12) 629-81-36
Mazowiecki(22) 536-57-76; (22) 536-57-85; (22) 536-57-35
Opolski(77) 401-84-69
Podkarpacki(17) 875-60-62; (17) 875-60-65; (17) 875-60-64
Podlaski(85) 678-56-37
Pomorski(58) 668-60-32; (58) 668-60-51; (58) 668-60-69
Śląski(34) 378-29-47; (34) 378-28-32
Świętokrzyski(41) 349-09-58; (41) 349-09-32; (41) 349-08-57; (41) 349-09-59
Warmińsko-Mazurski   (89) 521-82-55; (89) 523-00-97; (89) 521-09-01
Wielkopolski(61) 845-56-08; (61) 845-56-35
Zachodniopomorski(91) 469-84-00