Pomoc finansowa w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” przeznaczona dla podmiotów poszkodowanych przez epidemię COVID-19

W związku z wejściem w życie  w dniu 25 kwietnia 2020 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/560 zmieniającego rozporządzenie nr 508/2014, w odniesieniu do środków szczególnych mających na celu złagodzenie skutków epidemii COVID-19 dla sektora rybołówstwa i akwakultury, Instytucja Zarządzająca prowadziła intensywne prace legislacyjne mające na celu dostosowanie krajowych aktów prawnych w zakresie umożliwiającym wdrożenie pomocy łagodzącej skutki COVID-19.

W konsekwencji, w dniu:
1) 15 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1241) - link

2) 16 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1245) - link

3) 11 września 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1561) - link


Na gruncie ww. rozporządzeń uzyskanie pomocy mającej na celu łagodzenie skutków epidemii COVID, jest możliwe w zakresie następujących działań:

1) w ramach Priorytetu  1 - działanie 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej  (informacja na temat zasad przyznawania pomocy finansowej – link)

Ogłoszenie Prezesa ARiMR o naborze wniosków o dofinansowanie - Nabór wniosków zakończony w dniu 30.07.2020 r.

Ogłoszenie Prezesa ARiMR o naborze wniosków o dofinansowanie - Nabór wniosków zakończony w dniu 07.10.2020 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania 

2) w ramach Priorytetu 5 - działanie 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury  (informacja na temat zasad przyznawania pomocy finansowej – link)

Ogłoszenie Prezesa ARiMR o naborze wniosków o dofinansowanie - Nabór wniosków zakończony w dniu 06.08.2020 r.

Ogłoszenie Prezesa ARiMR o naborze wniosków o dofinansowanie - Nabór wniosków zakończony w dniu 07.09.2020 r.

Ogłoszenie Prezesa ARiMR o naborze wniosków o dofinansowanie - Nabór wniosków zakończony w dniu 07.12.2020 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania    

Sposób ustalenia kolejności wniosków o dofinansowanie

3) w ramach Priorytetu 2 - działanie 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego (informacja na temat zasad przyznawania pomocy finansowej – link)

Ogłoszenie Prezesa ARiMR o naborze wniosków o dofinansowanie - Nabór wniosków zakończony w dniu 08.10.2020 r.

Ogłoszenie Prezesa ARiMR o naborze wniosków o dofinansowanie - Nabór wniosków zakończony w dniu 10.11.2020 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania