Szanowni Beneficjenci Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”,


przypominamy, że 31 stycznia mija termin na złożenie rocznego sprawozdania z realizacji tych operacji, dla których wymóg taki wynika z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie.

Sprawozdanie roczne, wypełnione zgodnie z instrukcją i podpisane przez Beneficjenta, należy złożyć do Oddziału Regionalnego ARiMR, w którym podpisano umowę o dofinansowanie.

Ponadto przypominamy, że sprawozdanie składane jest w formie papierowej, wraz z dokumentem elektronicznym zawierającym treść sprawozdania zapisanym na informatycznym nośniku danych w sposób umożliwiający edycję danych.

Sprawozdanie może być złożone osobiście przez beneficjenta albo przez osobę upoważnioną przez beneficjenta albo przesyłką nadaną w placówce pocztowej albo pozostawione we wrzutni dokumentów udostępnionej w danym Oddziale Regionalnym ARiMR.

Uwaga

Jeżeli w umowie o dofinansowanie nie określono inaczej, Beneficjent zobowiązany jest do składania sprawozdań rocznych w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku w okresie 5 lat po roku, w którym otrzymał płatność końcową. Ponieważ od zakończenia realizacji operacji musi upłynąć przynajmniej rok okresu referencyjnego, przepis ten powinien być rozumiany w ten sposób, że zobowiązanie do złożenia sprawozdania rocznego mają ci Beneficjenci, którzy otrzymali płatność końcową nie później niż 31 grudnia roku n-2, np. jeżeli Beneficjent otrzymał płatność końcową 31 października 2019 r., pierwsze sprawozdanie roczne powinno zostać złożone do dnia 31 stycznia 2021 r.


Jednocześnie przypominamy, że w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe (Priorytet 2), działania 3.2 Gromadzenie danych (Priorytet 3) oraz w ramach działania 5.1 Plany produkcji i obrotu (Priorytet 5) terminy na złożenie sprawozdania rocznego są następujące:

  • dla działania 2.5 - do 31 stycznia następującego po roku realizacji zobowiązań,
  • dla działania 3.2 - do 31 marca roku następującego po roku realizacji operacji, w przypadku gdy realizacja operacji trwa dłużej niż 1 rok kalendarzowy,
  • dla działania 5.1 - do 30 kwietnia każdego roku, do dnia otrzymania płatności końcowej.

 

Aktualne wzory sprawozdań dla poszczególnych Priorytetów i działań Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, obowiązujące od dnia 29.12.2020 r. wraz z instrukcją ich wypełniania, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (link).