Szanowni Beneficjenci działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe,


przypominamy, że 31 maja mija termin na złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie, określonych w Deklaracji pakietów stanowiącej załącznik do umowy o dofinansowanie, zobowiązań w ramach ww. działania. Dokumentami tymi są:

1) potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej, za każdy rok realizacji zobowiązań, o których mowa w § 24 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 515 z późn.zm.),

2) wyciąg z księgi stawowej sporządzony na formularzu opracowanym przez instytucję zarządzającą, udostępnionym na stronie internetowej ministra właściwego do spraw rybołówstwa - link do formularza

Dokumenty potwierdzające spełnienie zobowiązań w ramach ww. działania należy złożyć do Oddziału Regionalnego ARiMR, w którym podpisano umowę o dofinansowanie.

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym do ARiMR prośbom ze strony Beneficjentów działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, opracowane zostały wzory formularzy*, które mogą być wykorzystane przez Beneficjentów w celu potwierdzenia realizacji zobowiązań w roku 2020 r. - link do formularzy

* opracowane przez ARiMR formularze mają charakter dobrowolny co oznacza, że Beneficjenci nie mają obowiązku ich wypełniania i przedkładania do ARiMR.