Obowiązek wpisu beneficjentów Priorytetu 1-3 i 5-6 oraz pomocy technicznej PO „Rybactwo i Morze” do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – od 1 września 2017 roku.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Obowiązek wpisu beneficjentów Priorytetu 1-3 i 5-6 oraz pomocy technicznej PO „Rybactwo i Morze” do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – od 1 września 2017 roku.

Nowelizacja ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - art. 20 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 624) - wprowadziła obowiązek wpisu do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, beneficjentów Priorytetu 1-3 i 5-6 oraz pomocy technicznej PO „Rybactwo i Morze”, których wnioski o dofinansowanie zostały złożone i nie zostały rozpatrzone (nie została podpisana umowa o dofinansowanie) przed dniem 1 września 2017 r. oraz podmiotów, które złożyły wnioski o dofinansowanie począwszy od dnia 1 września.

Oznacza to, że każdy Beneficjent, który zawrze umowę z ARiMR na dofinansowanie realizacji operacji w ramach PO „Rybactwo i Morze” po 1 września 2017 roku nie otrzyma/ nie rozliczy  płatności jeśli nie zostanie wpisany do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków prowadzonej przez ARiMR, czyli nie będzie posiadał tzw. numeru ewidencyjnego producenta.

Wpisu do ewidencji producentów dokonuje się, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek. Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego właściwego miejscowo, tj. właściwego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

 Zasady wpisu do ewidencji producentów, regulują przepisy ustawy z dnia 18.12.2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1853).

Informacje na temat sposobu ubiegania się o wpis do ewidencji znajdują się  na stronie internetowej ARiMR: 
http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/najczesciej-zadawane-pytania/ewidencja-producentow-rolnych.html

Formularz wniosku, instrukcja wypełniania oraz załączniki do wniosku dostępne są na stronie internetowej ARiMR:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/171/B/C/Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_producentow_A.pdf

Formularz dostępny jest również w biurach powiatowych Agencji. Wykaz biur powiatowych znajduje się na stronie internetowej ARiMR:
http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne.html

Wszystkie podmioty (wnioskodawcy, beneficjenci), które występują o wpis do ewidencji producentów w związku z ubieganiem się lub uzyskaniem pomocy w ramach programów rybackich na Wnioskach o wpis do ewidencji producentów (symbol formularza: W-1/04, w pkt. III, 02.) powinny zaznaczać pole 5. Beneficjent programów rybackich.

Uznane organizacje producentów sektora rybołówstwa lub sektora akwakultury na Wniosku o wpis do ewidencji producentów powinny także zaznaczać pole 5. Beneficjent programów rybackich. Funkcjonująca w ramach krajowego systemu ewidencji producentów definicja organizacji producentów nie obejmuje uznanych organizacji producentów sektora rybołówstwa lub sektora akwakultury.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje się jeden numer identyfikacyjny temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyrazili pisemną zgodę. Wnioskodawca/beneficjent we wniosku o dofinansowanie wpisuje numer identyfikacyjny nadany temu małżonkowi/współposiadaczowi i nie występuje o nadanie nowego numeru.

Odrębny numer nadaje się, jeżeli wnioskodawca prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą. Jeżeli zatem, współposiadacz lub małżonek wnioskodawcy ma już uprzednio nadany numer, wnioskodawca może wystąpić o nadanie odrębnego numeru identyfikacyjnego, jeżeli prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą. Sposób wypełnienia wniosku został szczegółowo opisany w instrukcji wypełniania wniosku.