Możliwość wcześniejszej refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych

Beneficjenci Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, którzy zrealizowali już część zadań w ramach zawartej umowy o dofinansowanie mogą skorzystać z możliwości wcześniejszej refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Jak szybciej otrzymać środki finansowe?
W celu skorzystania z powyższej możliwości, należy złożyć wniosek o aneks do umowy o dofinansowanie (przykładowy wzór – pobierz) do oddziału regionalnego ARiMR, w którym została zawarta umowa.

O jakie zmiany w umowie należy wnioskować?
Wniosek o aneks może dotyczyć w szczególności:
-zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego operacji poprzez wprowadzenie etapowania inwestycji, np. dokonanie podziału operacji, która pierwotnie miała zostać zrealizowana w jednym etapie, na dwa etapy z jednoczesnym uwzględnieniem w pierwszym etapie zadań, które zostały już zrealizowane;
-zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego operacji poprzez uwzględnienie we wcześniejszym etapie zadań już zrealizowanych a pierwotnie zaplanowanych do rozliczenia w etapach późniejszych (dot. operacji wieloetapowych).

Należy pamiętać, że zmiana umowy o dofinansowanie nie może powodować:
- zwiększenia kwoty pomocy finansowej;
- zmiany celu operacji;
- zmiany zobowiązania o niefinansowaniu kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura Wsparcia Inwestycyjnego oddziału regionalnego ARiMR, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie.