Sposób ustalenia kolejności wniosków o dofinansowanie składanych od 12 lutego 2019 r. do 25 lutego 2019 r.  w ramach naboru wniosków z działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", mieszczących się w zakresie grupy operacji modernizacyjnych, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nr 508/2014.

Mając na względzie przepisy § 43 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarstwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, o kolejności wniosków o dofinansowanie decydować będzie data złożenia wniosków i dodatkowo dla wniosków złożonych tego samego dnia – wnioskowana kwota dofinansowania (im mniejsza kwota, tym wniosek zajmie wyższą pozycję na liście wniosków o dofinansowanie).

Tym samym dla wniosków złożonych tego samego dnia, o kolejności na liście wniosków o dofinansowanie decyduje wnioskowana kwota dofinasowania, a nie godzina czy kolejność złożenia wniosku w tym dniu w ARiMR.

Przy czym należy pamiętać, że w przypadku gdy wniosek został złożony:
 a) osobiście przez Wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną przez Wnioskodawcę, datą złożenia jest data złożenia wniosku w Agencji;
 b) przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (tj. przez Pocztę Polską S.A; w tym również za pośrednictwem firmy Pocztex-Kurier Poczty Polskiej), datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego;
 c) w inny sposób niż wskazany w pkt a) i b), za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu dokumentacji do ARiMR.