Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” na realizację operacji mających na celu ochronę i odbudowę wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury, w ramach poddziałania zwiększenia efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. k rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014

Obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających realizację zobowiązań w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe mija 31 maja 

Działanie 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - wzór wniosku o płatność

Nowe zasady promocji i oznakowania projektów – umowy podpisane od 15.02.2019 r.

Sposób ustalenia kolejności wniosków o dofinansowanie składanych od 12 lutego 2019 r. do 25 lutego 2019 r.  w ramach naboru wniosków z Działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", mieszczących się w zakresie grupy operacji modernizacyjnych, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nr 508/2014

Działanie 1.1 Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna - wzór wniosku o płatność

Działanie 1.7 Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów - wzór wniosku o płatność

Działanie 1.3 Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza - wzór wniosku o płatność

Działanie 1.13 Innowacje - wzór wniosku o płatność

Poddziałanie 1.4.2, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia nr 508/2014 - wzór wniosku o dofinansowanie

Wyciąg z księgi stawowej 

Obowiązek terminowego składania sprawozdań rocznych w ramach PO "Rybactwo i Morze"

Działanie 1.2 Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków - wzór wniosku o płatność

Poddziałanie 1.4.3 Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione - wzór wniosku o płatność

Działanie 2.1 Innowacje - wzór wniosku o płatność

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Obowiązek wpisu beneficjentów Priorytetu 1-3 i 5-6 oraz pomocy technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – od 1 września 2017 roku

Możliwość wcześniejszej refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych