Aktualności

Wyciąg z księgi stawowej 

Obowiązek terminowego składania sprawozdań rocznych w ramach PO "Rybactwo i Morze"

Działanie 1.2 Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków - wzór wniosku o płatność

Publikacja listy rankingowej w ramach Działania 2.2 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury

Poddziałanie 1.4.3 Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione - wzór wniosku o płatność

Zwiększenie limitu środków w naborze przeprowadzonym od 10 września 2018 r. do 24 września 2018 r.  w ramach działania 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych, nie dotyczących zakresu rybactwa śródlądowego

Działanie 2.1 Innowacje - wzór wniosku o płatność

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach podziałania 1.4.3 Systemy rekompensat za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - operacje dotyczące zakresu rybactwa śródlądowego

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - operacje nie dotyczące zakresu rybactwa śródlądowego

Działanie 2.2 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury - wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania

Działanie 1.7 Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów - wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania

Poddziałanie 1.4.3 Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione - wzór wniosku o dofinansowanie

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Obowiązek wpisu beneficjentów Priorytetu 1-3 i 5-6 oraz pomocy technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – od 1 września 2017 roku

Możliwość wcześniejszej refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych