Wykaz powierzchni w ramach działek ewidencyjnych, które nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 roku

Zgodnie z art. 124 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Rady (WE) Nr 73/2009 grunty rolne, które nie były utrzymane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 roku - nie kwalifikowały się do przyznania jednolitej płatności obszarowej.

Od roku 2014, na mocy art. 6 pkt 10 rozporządzenia (UE) Nr 1310/2013 przywołany wcześniej przepis stracił moc. Zatem, grunty które nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 roku kwalifikują się do przyznania jednolitej płatności obszarowej, o ile powierzchnia ta obecnie utrzymywana jest w dobrej kulturze rolnej.

Do postępowań wszczętych w latach 2004 - 2013 mają zastosowanie przepisy wcześniejsze.

Niniejszy wykaz zawiera działki ewidencyjne określone wyłącznie na podstawie wyników kontroli na miejscu.  Natomiast, w bazach referencyjnych systemu identyfikacji działek rolnych LPIS, powierzchnie działek ewidencyjnych, które nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r., zostały określone również  na podstawie analizy obrazu ortofotomapy, pod kątem występowania elementów trwale nie kwalifikujących się do płatności - typu wody, zabudowania, drogi, lasy itp. Będzie on wykorzystywany w postępowaniach z lat 2004-2013.

Publikacja wykazu z dnia 14.03.2012 r.:

Wykaz działek ewidencyjnych