Zasady przyznawania płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego – płatności bezpośrednie (jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatności związane do powierzchni upraw, płatności związane do zwierząt, płatność dla małych gospodarstw)

 

I. Przekazanie całego gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia przez przekazującego ale nie później niż do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek.

W przypadku przekazania całego gospodarstwa rolnego w okresie od dnia złożenia przez przekazującego wniosku do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie:

 • jednolitej płatności obszarowej,
 • płatności za zazielenienie,
 • płatności dla młodych rolników,
 • płatności dodatkowej,
 • płatności związanych do powierzchni upraw - płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych,
 • płatności związanych do zwierząt - płatności do krów, płatności do bydła, płatności do owiec, płatności do kóz,

płatności te przysługują przejmującemu gospodarstwo rolne, jeżeli przejmujący:

a)      spełnia warunki do przyznania danej płatności, z tym że w przypadku gdy przekazujący ubiega się o płatności związane do zwierząt, warunek posiadania zwierząt przez okresy określone w ustawie o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uznaje się za spełniony, jeżeli zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie tych płatności złożonym przez przekazującego były w posiadaniu przekazującego lub przejmującego przez te okresy,

b)      złoży wniosek o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego (W-3/01) do dnia 30 czerwca 2021 r. Termin na złożenie wniosku nie podlega przywróceniu.

Przejmujący składa wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek przez przekazującego.

c)       do wniosku (W-3/01) dołączy:

 • umowę lub kopię umowy sprzedaży, dzierżawy lub inna umowa, potwierdzającą przekazanie gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji,
 • inną umowę/kopię umowy potwierdzającą przekazanie gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.

Umowa na podstawie, której przekazano grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa oraz zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt powinna określać, co najmniej: strony umowy, przedmiot przekazania (numery i położenie działek ewidencyjnych, numery identyfikacyjne zwierząt), zakres (np. przekazanie wymienionych w umowie działek ewidencyjnych w celu użytkowania) i datę jej zawarcia.

Za dzień przeniesienia posiadania gruntów rolnych oraz zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt pomiędzy przekazującym i przejmującym uznaje się dzień określony w umowie. Jeżeli w umowie nie został określony termin przeniesienia posiadania, za dzień przeniesienia posiadania należy uznać dzień zawarcia umowy.

 • kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów – w przypadku, gdy przejmujący nie posiada numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który może być wykorzystany do ubiegania się o te płatności.

Jako przekazanie całego gospodarstwa rolnego należy rozumieć przekazanie wszystkich działek ewidencyjnych, wchodzących w skład gospodarstwa, na których znajdują się działki rolne wykazane przez przekazującego we Wniosku o przyznanie płatności oraz przekazanie wszystkich zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt kwalifikujących się do przyznania pomocy, co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonego na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

W przypadku podziału działki ewidencyjnej w taki sposób, że zostanie wydzielona działka rolna od pozostałej części niezadeklarowanej do płatności (powierzchni niebędącej działką rolną, np. siedliska), po uprzednim ustaleniu położenia działek przed i po podziale, dopuszcza się uznanie, że nastąpiło przekazanie wszystkich gruntów rolnych.

W przypadku, gdy rolnik, który złożył za dany rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, złożył również za ten rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa, wnioski te są rozpatrywane łącznie przez kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby tego rolnika.

W przypadku małżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne, jeżeli nastąpi przeniesienie posiadania gruntów oraz zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt, od osoby trzeciej, na jedno z małżonków w wyniku, umowy darowizny, umowy kupna lub innej umowy a numer identyfikacyjny został nadany drugiemu z małżonków, wniosek składa ten z małżonków, który posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który może być wykorzystany do ubiegania się o te płatności oraz za zgodą współmałżonka wyrażoną na wniosku o wpis do ewidencji producentów.

 

II. Przekazanie całego gospodarstwa rolnego nastąpiło po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek przez przekazującego

W przypadku przekazania całego gospodarstwa rolnego po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie:

 • jednolitej płatności obszarowej,
 • płatności za zazielenienie,
 • płatności dla młodych rolników,
 • płatności dodatkowej,
 • płatności związanych do powierzchni upraw - płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych,
 • płatności związanych do zwierząt - płatności do krów, płatności do bydła, płatności do owiec, płatności do kóz,

płatności te przysługują przekazującemu gospodarstwo rolne, jeżeli są spełnione warunki do ich przyznania, z tym że w przypadku gdy przekazujący ubiega się o płatności związane do zwierząt, warunek posiadania zwierząt przez okresy określone w ustawie o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uznaje się za spełniony, jeżeli zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie tych płatności złożonym przez przekazującego były w posiadaniu przekazującego lub przejmującego przez te okresy.