PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAWY BURAKÓW CUKROWYCH

Płatność jest przyznawana rolnikowi, jeżeli:

  • zawarł umowę dostawy, o której mowa w pkt 5 w sekcji A w części II załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, która określa również powierzchnię gruntów, na której rolnik jest zobowiązany uprawiać buraki cukrowe, lub
  • zawarł umowę dostawy z grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub uznaną organizacją producentów, której jest członkiem, lub uznanym zrzeszeniem organizacji producentów, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem.

Płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych jest przyznawana rolnikowi również w przypadku, gdy umowę na uprawę buraków cukrowych zawarł:

  • małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności związanych do powierzchni upraw buraków cukrowych albo
  • co najmniej jeden ze współposiadaczy gruntów, do których rolnik ubiega się o przyznanie tej płatności.

Płatność związana do powierzchni uprawy buraków cukrowych jest przyznawana rolnikowi do powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów, na której rolnik, jego małżonek lub współposiadacz tych gruntów jest zobowiązany uprawiać te buraki, określona w umowie dostawy.

W umowie rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia grupie, organizacji lub zrzeszeniu określonej ilości buraków kwotowych z określonej powierzchni gruntów, a grupa, organizacja lub zrzeszenie zobowiązała się te buraki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te buraki na produkcję cukru.

Umowa lub jej kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo producenta cukru albo grupę producentów albo organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o przyznanie tej płatności.

Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.