PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE W ROKU 2021

 

Katalog realizowanych w Polsce płatności bezpośrednich w 2021 r. obejmuje:

 • Jednolitą płatność obszarową (JPO) – otwórz
 • Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. płatność za zazielenienie) – otwórz
 • Płatność dla młodych rolników – otwórz
 • Płatność dodatkową (redystrybucyjną) – otwórz
 • Płatności związane z produkcją – otwórz
 • Płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego – otwórz
 • System dla małych gospodarstw – otwórz

 

Zmiany w zasadach przyznawania płatności w stosunku do roku 2020

 • Od roku 2021 nie jest przesyłany do rolników wniosek spersonalizowany. Rolnikom ubiegającym się po raz pierwszy o przyznanie płatności bezpośrednich, materiał graficzny wskazujący położenie gruntów rolnych, udostępniany jest poprzez aplikację eWniosekPlus.
 • Od roku 2021 płatność do powierzchni uprawy pomidorów jest przyznawana, jeżeli poza spełnieniem dotychczasowych warunków uprawa została założona z wykorzystaniem materiału nasadzeniowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568 oraz z 2020 r. poz. 425 i 875), a obsada roślin wynosi co najmniej 20 000 na hektar.
 • Od roku 2021 konopie odmiany Finola nie kwalifikują się do płatności bezpośrednich w Polsce, ponieważ dla odmiany Finola zawartość THC w roku 2019 i w roku 2020 przekroczyła dopuszczalną w Unii Europejskiej wartość 0,2%.
 • Od roku 2021 wysokość stawki płatności do roślin strączkowych na ziarno nie jest różnicowana w zależności od powierzchni - dotychczas do pierwszych 75 ha upraw roślin strączkowych przysługiwała dwukrotnie wyższa stawka.
 • W roku 2021 rozszerzony został zakres danych podawanych we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego o informacje na temat poszczególnych upraw prowadzonych przez wnioskodawców. Do 2020 r. informację o rodzajach upraw podawali rolnicy objęci obowiązkiem dywersyfikacji, czyli posiadający co najmniej 10 ha gruntów ornych. Od roku 2021 wszyscy rolnicy będą podawali informację o rodzajach prowadzonych upraw. Informacje te będą wykorzystane w związku z realizacją działań PROW.
 • Od roku 2021 zdjęcia geotagowane będą mogły być wykorzystywane jako dowody w sprawie, na podstawie których można rozstrzygnąć kwestie związane z potwierdzeniem lub też zanegowaniem deklaracji rolnika czy wypełnienia przez niego zobowiązań.

 

PAMIĘTAJ

Rolnicy posiadający w gospodarstwie ugór z okrywą roślinną należącą do traw, zobowiązani są do wykazywania takich obszarów we wniosku jako uprawa – trawy na ugorze. Nieprzerwana deklaracja trawy na ugorze na tej samej powierzchni spowoduje, że grunt ten po 5 latach stanie się trwałym użytkiem zielonym.

Stworzenie sztucznych warunków wymaganych do uzyskania wsparcia w sprzeczności z celami prawa unijnego stanowić będzie podstawę do odmowy przyznania płatności.

Rolnicy otrzymujący wsparcie bezpośrednie, z wyjątkiem rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw, podlegać będą kontroli w zakresie zasady wzajemnej zgodności. Beneficjenci otrzymujący płatności bezpośrednie zobowiązani będą do utrzymywania wszystkich użytków rolnych, łącznie z gruntami, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych, w dobrej kulturze rolnej.

Zasady przyznawania płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego – płatności bezpośrednie (jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatności związane do powierzchni upraw, płatności związane do zwierząt, płatność dla małych gospodarstw) - otwórz

Zasady przyznawania płatności w przypadku nabycia gospodarstwa rolnego – płatność niezwiązana do tytoniu - otwórz

Zasady przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu spadkobiercy - otwórz

Zasady przyznawania płatności w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika - otwórz

Zasady przyznawania płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego, śmierci rolnika albo rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub innego zdarzenia prawnego innego niż śmierć rolnika, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, która/które wystąpiła/wystąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji – limity i progi określone dla poszczególnych płatności bezpośrednich, w tym dla rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw - otwórz

Informacja o możliwości i trybie żądania doręczania decyzji za rok 2021 w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), płatności dobrostanowej (PROW 2014-2020), premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020), płatności na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007-2013 - otwórz

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności albo wystąpienia okoliczności naturalnych - otwórz