WYKAZ WSPÓLNOTOWYCH AKTÓW PRAWNYCH

PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

W ROKU 2021

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008   (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 549, z późn. zm.) - otwórz

  • Akty zmieniające

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022   (Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020 r., str. 1) - otwórz

  • Akty delegowane

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności   (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014 r., str. 48, z późn. zm.) - otwórz

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro   (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014 r., str. 18, z późn. zm.) - otwórz 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1612 z dnia 8 września 2016 r. przyznające pomoc na ograniczenie produkcji mleka   (Dz. Urz. UE L 242 z 09.09.2016 r., str. 4) - otwórz

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1613 z dnia 8 września 2016 r. przewidujące nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych   (Dz. Urz. UE L 242 z 09.09.2016 r., str. 10, z późn. zm.) - otwórz

  •  Akty wykonawcze

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 367/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. ustanawiające saldo netto udostępnione na wydatki EFRG   (Dz. Urz. UE L 108 z 11.04.2014 r., str. 13, z późn. zm.) - otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności   (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014 r., str. 69, z późn. zm.) - otwórz

Zmienione przez:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/725 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie odstępstwa od rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 809/2014, nr 180/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 615/2014 i (UE) 2015/1368 w zakresie niektórych kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu mających zastosowanie w ramach wspólnej polityki rolnej w odniesieniu do roku 2021 (Dz. Urz. UE L 155 z dnia 05.05.2021 r., str. 8) - otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 834/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania wspólnych ram monitorowania i ewaluacji wspólnej polityki rolnej   (Dz. Urz. UE L 230 z 01.08.2014 r., str. 1) - otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości   (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014 r., str. 59, z późn. zm.) - otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1758 z dnia 27 września 2017 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania   (Dz. Urz. UE L 250 z 28.09.2017 r., str. 1) – otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/128 z dnia 3 lutego 2021 r. ustanawiające saldo netto udostępnione na wydatki EFRG (Dz. Urz. UE L 40 z 04.02.2021 r., str. 8) - otwórz

Zmienione przez:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1219 z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/128 ustanawiające saldo netto udostępnione na wydatki EFRG (Dz. Urz. UE L 267 z 27.07.2021 r., str. 14) - otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/951 z dnia 11 czerwca 2021 r. ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2021  (Dz. Urz. UE L 209 z 14.06.2021 r., str. 93) - otwórz

 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009   (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 608, z późn. zm.) - otwórz

  • Akty zmieniające

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022   (Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020 r., str. 1) - otwórz

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1017 z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013  (Dz. Urz. UE L 224 z 24.06.2021 r., str.1) - otwórz

  • Akty delegowane

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia   (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014 r., str. 1, z późn. zm.) - otwórz

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/756 z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013   (Dz. Urz. UE L 179 z 09.06.2020 r., str. 1) - otwórz

  •  Akty wykonawcze

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 641/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej   (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014 r., str. 74, z późn. zm.) - otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1135 z dnia 9 lipca 2021 r. ustalające na rok 2021 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013  (Dz. Urz. UE L 245 z 12.07.2021 r., str. 1) - otwórz