PŁATNOŚĆ DO KÓZ

Płatność do kóz przysługuje: rolnikowi, który posiada co najmniej 5 samic gatunku koza domowa (Capra hircus):

 • których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności wynosi co najmniej 12 miesięcy,
 • do zwierząt będących w posiadaniu rolnika, przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie danej płatności.

Płatność przysługuje do zwierząt, w odniesieniu do których:

 • do dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
 • najpóźniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Posiadanie zwierząt potwierdzane będzie w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Istnieje możliwość przyznania płatności do zwierząt w przypadku gdy zwierzę jest przedmiotem współposiadania (w tym w posiadaniu małżonka).

Zwierzęta deklarowane do płatności do kóz w okresie przetrzymywania mogą być zastępowane bez utraty prawa do wypłaty pomocy lub wsparcia, chyba że rolnik wcześniej został poinformowany przez ARiMR o niezgodnościach we wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność lub o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu w gospodarstwie.

Płatności przysługują do zwierząt zastępujących, jeżeli:

 • spełniają one warunki kwalifikowalności (płeć i wiek),

 • nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego konieczność zastąpienia zwierzęcia rolnik:

  • objął w posiadanie zwierzęta zastępujące,
  • poinformował o fakcie zastąpienia zwierzęcia zgłoszonego we wniosku kierownika biura powiatowego ARiMR, na formularzu udostępnionym przez Agencję,

 • w odniesieniu do tych zwierząt

  • do dnia poinformowania kierownika BP Agencji o fakcie zastąpienia zwierzęcia zgłoszonego we wniosku dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
  • najpóźniej od dnia poinformowania kierownika biura powiatowego Agencji o fakcie zastąpienia zwierzęcia są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji zwierząt, określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

W przypadku gdy dane zwierzę z gatunku koza domowa zostało objęte więcej niż jednym wnioskiem o przyznanie płatności związanej do zwierząt, płatność tę przyznaje się temu rolnikowi, który złożył jako pierwszy wniosek o przyznanie tej płatności do tego zwierzęca i są spełnione pozostałe warunki przyznania tej płatności.

Rolnik we wniosku zaznacza jedynie, że ubiega się o płatność do kóz bez konieczności wpisywania numerów identyfikacyjnych tych zwierząt. Do płatności kwalifikują się wszystkie samice kóz potencjalnie spełniające warunki kwalifikowalności (spełniające kryterium płci i wieku w systemie IRZ). Jeżeli w trakcie kontroli na miejscu stwierdzone zostanie, że zwierzęta te są nieprawidłowo zidentyfikowane lub zarejestrowane w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ), wówczas zwierzęta te zostaną wykluczone z płatności, co skutkować będzie nałożeniem kary administracyjnej (zmniejszeniem kwoty płatności a nawet odmową jej przyznania).

Do wniosku, rolnik dołącza oświadczenie o numerze siedziby stada, w którym zwierzęta są przetrzymywane, jeżeli jest inny niż numer siedziby stada wnioskodawcy zgłoszonej do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt. Na oświadczeniu tym współposiadacz także wyraża zgodę na ubieganie się o przyznanie płatności  (obowiązek wyrażenia zgody nie dotyczy małżonków).

Płatność przysługuje do samic kóz z gatunku koza domowa (Capra hircus), których wiek w dniu 15 maja 2020 r. wynosi co najmniej 12 miesięcy.