PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAWY ZIEMNIAKÓW SKROBIOWYCH

Płatność jest przyznawana rolnikowi, jeżeli:

  • zawarł umowę na uprawę ziemniaków skrobiowych, w której zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia podmiotowi (którego przedmiot działalności obejmuje wytworzenie skrobi lub wyrobów skrobiowych) określonej ilości ziemniaków skrobiowych z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te ziemniaki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i wyprodukować z nich skrobię lub wyroby skrobiowe, lub
  • zawarł umowę z grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub organizacją producentów rolnych, której jest członkiem, lub zrzeszeniem organizacji producentów, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem.

Płatność do powierzchni uprawy pomidorów jest przyznawana rolnikowi również w przypadku, gdy umowę na uprawę ziemniaków skrobiowych zawarł:

  • małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności związanych do powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych, albo
  • co najmniej jeden ze współposiadaczy gruntów, do których rolnik ubiega się o przyznanie tej płatności.

Płatność przysługuje do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów określona w umowie.

Do umowy na uprawę ziemniaków skrobiowych stosuje się odpowiednio przepisy o kontraktacji.

Do wniosku o przyznanie płatności należy dołączyć umowę lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo odpowiednio przez podmiot, którego działalność obejmuje wytworzenie skrobi lub wyrobów skrobiowych, lub grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub organizacją producentów rolnych, której jest członkiem, lub zrzeszeniem organizacji producentów, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem.

Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha