PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAWY KONOPI WŁÓKNISTYCH

Płatność przysługuje rolnikom, którzy prowadzą uprawę konopi włóknistych na gruntach kwalifikujących się do przyznania jednolitej płatności obszarowej, przy zastosowaniu odmian zawierających w uprawie polowej maksymalnie 0,2% tetrahydrokannabinolu (THC) w suchej masie rośliny oraz uprawa jest prowadzona na podstawie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych, wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy, na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Powierzchnia kwalifikowana do płatności nie może być większa niż powierzchnia objęta zezwoleniem. Od roku 2018, posiadanie zezwolenia na uprawę konopi jest także wymagane od jednostek naukowych oraz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, w ramach działalności statutowej, a także od podmiotów zajmujących się hodowlą roślin i stosujących konopie włókniste w celach izolacyjnych (zezwolenie wydawane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego).

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych, może zostać wydane małżonkowi rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności do gruntów, albo co najmniej jednemu ze współposiadaczy tych gruntów.

Nie jest wymagane zawarcie umowy, natomiast do wniosku o przyznanie płatności należy dołączyć: zezwolenie na uprawę konopi włóknistych, oświadczenie o uprawie konopi oraz oficjalne etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi włóknistych lub - w przypadku odmian dla zachowania bioróżnorodności - etykiety dostawcy lub nadruk albo stempel stosowany na opakowaniach materiału siewnego odmian dla zachowania bioróżnorodności lub - w przypadku uprawy konopi włóknistych złożonej z materiału matecznego pochodzącego od hodowcy danej odmiany - oświadczenie będące dokumentem równoważnym etykietom.

W przypadku, gdy siew przypada po ostatecznym terminie złożenia wniosku o przyznanie płatności, etykiety lub inne dokumenty równoważne etykietom należy dostarczyć do dnia 30 czerwca 2020 r., a w przypadku uprawy konopi w międzyplonach, etykiety lub inne dokumenty równoważne etykietom należy dostarczyć najpóźniej do dnia 1 września 2020 r.

Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.