Płatność za zazielenienie w roku 2020

 

Podstawowe informacje

Wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową otrzymają płatność za zazielenienie.

Warunkiem przyznania płatności za zazielenienie jest realizacja praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, na wszystkich hektarach kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej lub tzw. praktyki równoważnej, w zakresie:

 • utrzymania trwałych użytków zielonych (TUZ), w tym wyznaczonych jako wartościowe pod względem środowiskowym (TUZ C) - otwórz,
 • utrzymania obszarów proekologicznych - otwórz.

 

Z obowiązku realizacji praktyk zazielenienia wyłączeni są rolnicy, którzy:

 • prowadzą działalność rolniczą na powierzchni gruntów ornych mniejszej niż 10 ha i nie posiadają trwałych użytków zielonych lub
 • uczestniczą w systemie dla małych gospodarstw lub
 • prowadzą w gospodarstwie produkcję metodami ekologicznymi, zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym w odniesieniu do tej części gospodarstwa, na której prowadzą taką produkcję.

Z realizacji praktyk zazielenienia możliwe jest także wyłączenie rolników, którzy na części gruntów ornych w gospodarstwie prowadzą produkcję ekologiczną pod warunkiem, że pozostała powierzchnia gruntów ornych zajmuje powierzchnię poniżej 10 ha.

W przypadku gospodarstw ekologicznych, o ile na wszystkich gruntach produkcja prowadzona jest zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym (co potwierdza jednostka certyfikująca) otrzymanie płatności za zazielenienie nie będzie wiązało się z koniecznością dokonania jakichkolwiek zmian w sposobie gospodarowania. Jeżeli tylko na części gruntów prowadzona jest produkcja metodami ekologicznymi, rolnik zobowiązany jest do realizacji praktyk zazielenienia, z tym, że realizacja praktyk w zakresie dywersyfikacji upraw i obowiązku utrzymywania obszarów proekologicznych zależy od powierzchni gruntów ornych nie objętych produkcją metodami ekologicznymi.

Rolnicy gospodarujący na obszarach Natura 2000 oraz objętych tzw. ramową dyrektywą wodną będą otrzymywać płatność za zazielenienie pod warunkiem realizacji praktyk zazielenienia zgodnie z celami dyrektywy ptasiej, siedliskowej oraz ramowej dyrektywy wodnej.

 

Rolnicy podlegający obowiązkowi realizacji praktyk w zakresie dywersyfikacji upraw lub utrzymania obszaru EFA zobowiązani są do:

 • podania we wniosku o przyznanie płatności poszczególnych upraw i ich powierzchni,
 • dołączenia do wniosku oświadczenia o powierzchni obszarów proekologicznych,
 • wyrysowania poszczególnych upraw i elementów proekologicznych w formie graficznej.

 

W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności za zazielenienie do wniosku dołącza się (jeśli dotyczy):

 • oświadczenie o powierzchni obszarów proekologicznych,
 • oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku przestrzegania wymogów zazielenienia,
 • deklarację o wspólnej realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych,
 • umowę rolników realizujących wspólnie praktykę proekologiczną.

 

PAMIĘTAJ

W przypadku, gdy rolnik nie realizuje praktyk zazielenienia (dywersyfikacja upraw, utrzymywanie obszarów proekologicznych i zachowanie trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym), stosowane są kary administracyjne polegające na zmniejszeniu kwoty otrzymanych w danym roku płatności.