Zasady przyznawania płatności w przypadku nabycia gospodarstwa rolnego
– płatność niezwiązana do tytoniu

 

Nabycie całego gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia przez zbywcę gospodarstwa wniosku o przyznanie płatności do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności  

W przypadku, gdy nabywcą gospodarstwa rolnego jest rolnik lub jego małżonek, który nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w dniu 14 marca 2012 r. była wpisana do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej do tytoniu, a nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności niezwiązanej do tytoniu, płatności te przyznaje się nabywcy.

Płatności te przysługują nabywcy o ile zbywca gospodarstwa wyraził zgodę na przyznanie płatności nabywcy gospodarstwa do dnia wydania decyzji oraz nawet jeżeli nie są spełnione warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej. 

Jeżeli nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie:

1)      od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia 31 maja roku, w którym został ten wniosek złożony, płatność niezwiązana do tytoniu jest przyznawana nabywcy na wniosek złożony do dnia 30 czerwca 2020 r.,

2)      od dnia 1 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, płatność ta jest przyznawana nabywcy na wniosek złożony w terminie 14 dni od dnia nabycia gospodarstwa rolnego.

 

Nabywca dołącza do wniosku o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego (W-3/01):

  • umowę, na podstawie której rolnik nabył w całości gospodarstwo rolne albo kopię takiej umowy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji,
  • Oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-13/01),

Jeżeli zgoda na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabywcy gospodarstwa rolnego, nie została wyrażona do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności niezwiązanej do tytoniu, płatność ta nie przysługuje nabywcy gospodarstwa rolnego ani rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy.

  •  Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-10/01) – jeśli nabywcą jest małżonek rolnika,
  • Oświadczenie spadkobiercy/ współspadkobiercy/ zapisobiercy/ współzapisobiercy windykacyjnego/ nabywcy/ współnabywcy gospodarstwa rolnego o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności niezwiązanej do tytoniu (O-12/01),
  • kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli nabywca nie ma numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który może być wykorzystany do ubiegania się o tę płatność.

 

Jeżeli nabyte gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania, płatność niezwiązaną do tytoniu przyznaje się rolnikowi będącemu nabywcą gospodarstwa rolnego albo rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy gospodarstwa rolnego, jeżeli wszyscy współposiadacze wyrazili na to pisemną zgodę.

Jeżeli zbywca gospodarstwa nie wyraził zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabywcy gospodarstwa, płatności te przysługują zbywcy gospodarstwa, również w przypadku, gdy nie spełnia on warunków do przyznania jednolitej płatności obszarowej.