Jednolita Płatność Obszarowa

 

Jednolita płatność obszarowa (JPO) przysługiwać będzie do każdego „kwalifikującego się hektara”, za który uznawane są:

 • wszelkie użytki rolne gospodarstwa rolnego, w tym obszary, które w dniu 30 czerwca 2003 r. nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej,

 • każdy obszar, który zapewnił rolnikowi prawo do jednolitej płatności obszarowej w 2008 r. i który nie spełnia warunków kwalifikowalności ze względu na:

  • objęcie tego obszaru ochroną na mocy dyrektyw: w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa,
  • zalesienie tego obszaru w ramach PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020 (zalesienie od jesieni 2008 - z wyjątkiem zalesień na gruntach innych niż rolne).

Jednolita płatność obszarowa przysługuje do:

 • obszarów kwalifikowanych pozostających w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja roku, w którym rolnik składa wniosek,
 • kwalifikowanych obszarów, na których prowadzona jest działalność rolnicza przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych,
 • użytków rolnych (łącznie z gruntami, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych), utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska,
 • obszarów, które zostały zatwierdzone, tj. stanowić będą obszar, w odniesieniu do którego spełniono wszystkie kryteria kwalifikowalności lub inne obowiązki związane z warunkami przyznania pomocy,
 • obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi, jeżeli stosowane odmiany zawierać będą maksymalny poziom 0,2% tetrahydrokannabinolu (THC) w suchej masie rośliny, przy czym kwalifikowalność obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi, zależeć będzie od wykorzystywania nasion odmian, wymienionych we wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych w dniu 15 marca roku, na który płatność została przyznana i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

 

Płatność bezpośrednia do działki rolnej będącej własnością Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej przysługuje rolnikowi, który, na dzień 31 maja danego roku, ma do tej działki tytuł prawny.

 

Do jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się także powierzchnie zajmowane przez elementy krajobrazu, położone w obrębie gruntów deklarowanych do płatności. Do elementów tych zalicza się elementy podlegające zachowaniu w ramach norm, tj. rowy do 2 m szerokości, drzewa będące pomnikami przyrody, oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 oraz elementy krajobrazu, tj.: powierzchnie zajęte przez nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty, ściany tarasów, których szerokość nie przekracza 2 m, grunty orne oraz trwałe użytki zielone, na których znajdują się pojedyncze drzewa, o ile ich zagęszczenie na kwalifikujący się hektar nie przekracza 100 drzew i działalność rolnicza na tych gruntach prowadzona jest w podobny sposób, jak na działkach rolnych bez drzew. Do płatności kwalifikuje się także powierzchnia stref buforowych o ile jest na nich prowadzona działalność rolnicza.

Jednolita płatność obszarowa nie będzie przysługiwać rolnikom, jeżeli kwalifikujący się obszar ich gospodarstwa rolnego, w odniesieniu do którego złożą wniosek o przyznanie płatności, wyniesie mniej niż 1 ha. Zasada ta nie będzie jednak dotyczyć rolników, którzy otrzymają płatność związaną do zwierząt, o ile łączna należna kwota płatności bezpośrednich za dany rok nie będzie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 200 euro.

Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.

 

 

Schemat gruntów, które kwalifikują się do przyznania jednolitej płatności obszarowej.

*Obowiązkowe wykonanie co najmniej jednego zabiegu agrotechnicznego, mającego na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, a w przypadku gruntów ugorowanych, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz. U. poz. 354 z późn. zm.), które zostały zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich jako obszary proekologiczne – w terminie do dnia 31 października roku, w którym został złożony ten wniosek.

 

Jednolita płatność obszarowa może zostać przyznana w kwocie nie większej niż równowartość 150 tys. EUR (tzw. mechanizm redukcji płatności – degresywność).

Zgodnie z przepisami unijnymi, nie zapewnia się korzyści polegającej na uniknięciu zmniejszenia kwoty wsparcia, w związku ze stosowaniem mechanizmu redukcji płatności, rolnikom, w przypadku których stwierdzono, że w sztuczny sposób stworzyli – po dniu 18 października 2011 r. – warunki, które pozwalają im uniknąć skutków mechanizmu redukcji płatności.

 

Integralną częścią wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej są:

 • Wyrysowania wszystkich działek rolnych deklarowanych do płatności i jeśli dotyczy - elementy krajobrazu podlegające zachowaniu, powierzchni trwałych użytków zielonych oraz powierzchnię gruntów niezgłoszonych do płatności z wyszczególnieniem powierzchni upraw trwałych, powierzchni trwałych użytków zielonych oraz powierzchni gruntów ornych, z podaniem nazwy uprawy.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody współposiadacza na przyznanie płatności, jeżeli deklarowane działki rolne są przedmiotem współposiadania na dzień 31 maja roku składania wniosku (nie dotyczy małżonków),
 • Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych, oświadczenie o uprawie konopi oraz oficjalne etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi włóknistych lub - w przypadku odmian dla zachowania bioróżnorodności - etykiety dostawcy lub nadruk albo stempel stosowany na opakowaniach materiału siewnego odmian dla zachowania bioróżnorodności lub - w przypadku uprawy konopi włóknistych złożonej z materiału matecznego pochodzącego od hodowcy danej odmiany - oświadczenie będące dokumentem równoważnym etykietom (jeśli dotyczy).

  W przypadku, gdy siew przypada po ostatecznym terminie złożenia wniosku o przyznanie płatności, etykiety lub inne dokumenty równoważne etykietom należy dostarczyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r., a w przypadku uprawy konopi w międzyplonach, etykiety lub inne dokumenty równoważne etykietom należy dostarczyć najpóźniej do dnia 1 września 2020 r.  
 • Dokumenty dotyczące utrzymania obszarów proekologicznych (jeśli dotyczy).