WYKAZ WSPÓLNOTOWYCH AKTÓW PRAWNYCH

PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

W ROKU 2020

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008   (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 549, z późn. zm.) - otwórz

 

  • Akty delegowane

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności   (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014 r., str. 48, z późn. zm.) - otwórz

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro   (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014 r., str. 18, z późn. zm.) - otwórz 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1612 z dnia 8 września 2016 r. przyznające pomoc na ograniczenie produkcji mleka   (Dz. Urz. UE L 242 z 09.09.2016 r., str. 4) - otwórz

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1613 z dnia 8 września 2016 r. przewidujące nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych   (Dz. Urz. UE L 242 z 09.09.2016 r., str. 10, z późn. zm.) - otwórz

 

  •  Akty wykonawcze

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 367/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. ustanawiające saldo netto udostępnione na wydatki EFRG   (Dz. Urz. UE L 108 z 11.04.2014 r., str. 13, z późn. zm.) - otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności   (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014 r., str. 69, z późn. zm.) - otwórz

Zmienione przez:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/501 z dnia 6 kwietnia 2020 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 w odniesieniu do ostatecznego terminu składania pojedynczego wniosku, wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność, ostatecznego terminu zgłaszania zmian w pojedynczym wniosku lub wniosku o płatność oraz ostatecznego terminu składania wniosków o przydział uprawnień do płatności lub zwiększenie wartości uprawnień do płatności w ramach systemu płatności podstawowej w 2020 r.   (Dz. Urz. UE L 109 z 07.04.2020 r., str. 8) - otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/532 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie odstępstwa od rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 809/2014, (UE) nr 180/2014, (UE) nr 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 i (UE) 2016/1240 w zakresie niektórych kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu mających zastosowanie w ramach wspólnej polityki rolnej w odniesieniu do roku 2020  (Dz. Urz. UE L 119 z 17.04.2020 r., str. 3) - otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2086 z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/532 w odniesieniu do odstępstwa od rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 w zakresie kontroli w formie monitorowania odnoszących się do wniosków o przyznanie pomocy z systemów pomocy obszarowej i wniosków o płatność ze środków wsparcia obszarowego  (Dz. Urz. UE L 423 z 14.12.2020 r., str. 48) - otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 834/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania wspólnych ram monitorowania i ewaluacji wspólnej polityki rolnej   (Dz. Urz. UE L 230 z 01.08.2014 r., str. 1) - otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości   (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014 r., str. 59, z późn. zm.) - otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1758 z dnia 27 września 2017 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania   (Dz. Urz. UE L 250 z 28.09.2017 r., str. 1) – otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/531 z dnia 16 kwietnia 2020 r. ustanawiające, odnośnie do roku 2020, odstępstwo od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do poziomu zaliczek na płatności bezpośrednie oraz środki obszarowe i działania związane ze zwierzętami w ramach rozwoju obszarów wiejskich oraz odstępstwo od art. 75 ust. 2 akapit pierwszy tego rozporządzenia w odniesieniu do płatności bezpośrednich  (Dz. Urz. UE L 119 z 17.04.2020 r., str. 1) - otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/862 z dnia 19 czerwca 2020 r. ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020   (Dz. Urz. UE L 197 z 22.06.2020 r., str. 3) - otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1769 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zwrotu środków przeniesionych z roku budżetowego 2020, zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013   (Dz. Urz. UE L 398 z 27.11.2020 r., str. 4) - otwórz

Zmienione przez:

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1769 z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie zwrotu środków przeniesionych z roku budżetowego 2020, zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013   (Dz. Urz. UE L 399 z 30.11.2020 r., str. 39) - otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1801 z dnia 30 listopada 2020 r. dostosowujące współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020   (Dz. Urz. UE L 402 z 01.12.2020 r., str. 49) - otwórz

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009   (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 608, z późn. zm.) - otwórz

 

  • Akty delegowane

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia   (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014 r., str. 1, z późn. zm.) - otwórz

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/756 z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013   (Dz. Urz. UE L 179 z 09.06.2020 r., str. 1) - otwórz

 

  •  Akty wykonawcze

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 641/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej   (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014 r., str. 74, z późn. zm.) - otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1017 z dnia 13 lipca 2020 r. ustalające na rok 2020 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013   (Dz. Urz. UE L 225 z 14.07.2020 r., str. 1) - otwórz

Zmienione przez:

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1017 z dnia 13 lipca 2020 r. ustalającego na rok 2020 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013   (Dz. Urz. UE L 367 z 05.11.2020 r., str. 45) - otwórz