Zasady przyznawania płatności w przypadku rozwiązania
albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego,
w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika

 

I. Rozwiązanie albo przekształcenie rolnika lub inne zdarzenie prawne, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem śmierci rolnika, nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności.

W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem śmierci rolnika, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania:

 • jednolitej płatności obszarowej,
 • płatności za zazielenienie,
 • płatności dla młodych rolników,
 • płatności dodatkowej,
 • płatności związanych do powierzchni upraw - płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych,
 • płatności związanych do zwierząt - płatności do krów, płatności do bydła, płatności do owiec, płatności do kóz,

płatności te przysługują następcy prawnemu, jeżeli:

 • grunty, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności, były w posiadaniu rolnika lub jego następcy prawnego w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek,
 • zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt, były w posiadaniu rolnika lub jego następcy prawnego przez okres, w jakim posiadanie zwierząt jest warunkiem przyznania tych płatności,
 • spełnia on warunki do przyznania danej płatności.

 

Płatności przysługują następcy prawnemu rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Następca prawny składa wniosek o przyznanie płatności w przypadku następstwa prawnego (W-3/01) do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności przez rozwiązanego albo przekształconego rolnika. Do wniosku dołącza się:

-      dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji,

-         kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli następca prawny nie ma nadanego takiego numeru.

 

W roku 2019 w przypadku, gdy następca prawny uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw i chce wystąpić z tego systemu, gdyż jego płatność po przejęciu płatności rozwiązanego/przekształconego rolnika przekroczy kwotę 1 250 euro (maksymalna kwota płatności, którą może otrzymać rolnik uczestniczący w tym systemie) może wystąpić z systemu dla małych gospodarstw składając do biura powiatowego ARiMR wniosek W-3/01. Wniosek zawierający deklarację wystąpienia z systemu dla małych gospodarstw w przypadku następstwa prawnego może zostać złożony po dniu 30 września 2019 r. W przypadku wystąpienia z systemu dla małych gospodarstw, następca prawny będzie podlegał wszystkim obowiązkom i warunkom do przyznania danej płatności, w tym obowiązkom przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności.    

W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji wniosku o przyznanie płatności (W-3/01), wnioskodawca (następca prawny) wstępuje na miejsce rolnika, który został rozwiązany albo przekształcony w postępowaniu w sprawie przyznania płatności bezpośrednich.

W przypadku, gdy rolnik, który złożył za dany rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i złożył również za ten rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności w przypadku następstwa prawnego, wnioski te są rozpatrywane łącznie. Wnioski są rozpatrywane przez kierownika biura powiatowego właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

 

II. Następstwo prawne nastąpiło w okresie po dniu doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Jeżeli płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nie zostały przekazane na rachunek bankowy rozwiązanego albo przekształconego rolnika, płatności te przysługują następcy prawnemu, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i złożył wniosek o wypłatę (W-2/01).

Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przysługują następcy prawnemu na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia rozwiązanemu albo przekształconemu rolnikowi decyzji.

Następca prawny składa wniosek o wypłatę (W-2/01) do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności przez rozwiązanego albo przekształconego rolnika.

Do wniosku o wypłatę (W-2/01) następca prawny dołącza:

 • dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji,
 • kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli następca prawny nie ma nadanego takiego numeru.

W przypadku niezłożenia wniosku o wypłatę, albo w przypadku wydania decyzji o odmowie wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, decyzja skierowana do rozwiązanego albo przekształconego rolnika, wygasa z mocy prawa.