PŁATNOŚĆ DO OWIEC

Płatność do owiec przysługuje rolnikowi:

 • który posiada co najmniej 10 sztuk samic gatunku owca domowa (Ovis aries), których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie danej płatności, wynosi co najmniej 12 miesięcy,
 • do zwierząt będących w posiadaniu rolnika od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności.

Płatność przysługuje do zwierząt, w odniesieniu do których:

 • do dnia 15 marca roku złożenia wniosku o przyznanie tych płatności dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
 • najpóźniej od dnia 15 marca roku złożenia wniosku o przyznanie tych płatności są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Posiadanie zwierząt potwierdzane będzie w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Istnieje możliwość przyznania płatności do owiec w przypadku gdy zwierzę jest przedmiotem współposiadania (w tym w posiadaniu małżonka).

Zwierzęta deklarowane do płatności do owiec w okresie przetrzymywania mogą być zastępowane bez utraty prawa do wypłaty pomocy lub wsparcia, chyba że rolnik wcześniej został poinformowany przez ARiMR o niezgodnościach we wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność lub o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu w gospodarstwie.

Płatności przysługują do zwierząt zastępujących, jeżeli:

 • spełniają one warunki kwalifikowalności (płeć i wiek),

 • nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego konieczność zastąpienia zwierzęcia rolnik:

  • objął w posiadanie zwierzęta zastępujące,
  • poinformował o fakcie zastąpienia zwierzęcia zgłoszonego we wniosku kierownika biura powiatowego ARiMR, na formularzu udostępnionym przez Agencję,

 • w odniesieniu do tych zwierząt

  • do dnia poinformowania kierownika BP Agencji o fakcie zastąpienia zwierzęcia zgłoszonego we wniosku dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
  • najpóźniej od dnia poinformowania kierownika biura powiatowego Agencji o fakcie zastąpienia zwierzęcia są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji zwierząt, określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Rolnik we wniosku zaznacza jedynie, że ubiega się o płatność do owiec bez konieczności wpisywania numerów identyfikacyjnych tych zwierząt. Wszystkie samice owiec spełniające kryterium płci i wieku w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ) są traktowane jako potencjalnie kwalifikujące się do wsparcia. Natomiast, jeżeli w trakcie kontroli na miejscu stwierdzone zostanie, że zwierzęta te są nieprawidłowo zidentyfikowane lub zarejestrowane w systemie (IRZ), wówczas zwierzęta, co do których stwierdzono nieprawidłowości zostaną wykluczone z płatności, co skutkować będzie nałożeniem kary administracyjnej (dodatkowe zmniejszenie kwoty płatności a nawet odmową jej przyznania).

Do wniosku, rolnik dołącza oświadczenie o numerze siedziby stada, w którym zwierzęta są przetrzymywane, jeżeli jest inny niż numer siedziby stada wnioskodawcy zgłoszonej do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt. Na oświadczeniu tym współposiadacz także wyraża zgodę na ubieganie się o przyznanie płatności (obowiązek wyrażenia zgody nie dotyczy małżonków).

Płatność przysługuje do samic z gatunku owca domowa (Ovis aries), których wiek w dniu 15 maja 2019 r. wynosi co najmniej 12 miesięcy.