PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAWY POMIDORÓW

Płatność jest przyznawana rolnikowi, jeżeli:

  • zawarł umowę na uprawę pomidorów, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje przetwarzanie owoców i warzyw, określonej ilości pomidorów z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te pomidory odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i je przetworzyć, lub
  • zawarł umowę z grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub grupą producentów owoców i warzyw, której jest członkiem, lub organizacją producentów, której jest członkiem, lub zrzeszeniem organizacji producentów uznanych, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem.

Płatność do powierzchni uprawy pomidorów jest przyznawana rolnikowi również w przypadku, gdy umowę na uprawę pomidorów zawarł:

  • małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności związanych do powierzchni upraw pomidorów  albo
  • co najmniej jeden ze współposiadaczy gruntów, do których rolnik ubiega się o przyznanie tej płatności.

Płatność przysługuje do powierzchni uprawy pomidorów, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów określona w umowie.

Do umowy na uprawę pomidorów stosuje się odpowiednio przepisy o kontraktacji.

Do wniosku o przyznanie płatności należy dołączyć umowę lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo grupę producentów rolnych, której jest członkiem, lub grupę producentów owoców i warzyw, której jest członkiem, lub organizacją producentów, której jest członkiem, lub zrzeszeniem organizacji producentów uznanych, do której należy organizacja producentów, której jest członkiem.

Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.