PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAWY KONOPI WŁÓKNISTYCH

Płatność przysługuje rolnikom, którzy prowadzą uprawę konopi włóknistych na gruntach kwalifikujących się do przyznania jednolitej płatności obszarowej, przy zastosowaniu odmian zawierających w uprawie polowej maksymalnie 0,2% tetrahydrokannabinolu (THC) w suchej masie rośliny oraz uprawa jest prowadzona na podstawie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych, wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy, na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Powierzchnia kwalifikowana do płatności nie może być większa niż powierzchnia objęta zezwoleniem. Od roku 2018, posiadanie zezwolenia na uprawę konopi jest także wymagane od jednostek naukowych oraz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, w ramach działalności statutowej, a także od podmiotów zajmujących się hodowlą roślin i stosujących konopie włókniste w celach izolacyjnych (zezwolenie wydawane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego).

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych, może zostać wydane małżonkowi rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności do gruntów, albo co najmniej jednemu ze współposiadaczy tych gruntów.

Nie jest wymagane zawarcie umowy, natomiast do wniosku o przyznanie płatności należy dołączyć: oświadczenie o uprawie konopi i etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi (lub oświadczenie w przypadku uprawy konopi włóknistych założonej z materiału matecznego pochodzącego od hodowcy danej odmiany).

Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.